Välkommen till matematikutvecklare.se!

vinter-maut_0.jpg


OBS!
Webbplatsen uppdateras inte längre. Det innebär att webbplatsen finns kvar, då vi tycker att den har innehåll som är värt att bevara, men inget nytt tillkommer.

Kompetensutveckling för rektorer och matematikutvecklare – KROM, hösten 2012
NCM arrangerade 12-13 november en Konferens för Rektorer och Matematikutvecklare - och alla andra intresserade (KROM). Konferensen hölls på Folkets hus i Stockholm och all dokumentation finner ni i vänstermenyn under KROM.


Matematikutvecklare
286 av landets 290 kommuner – 98,6 % – har varit representerade på konferenser för matematikutvecklare. Konferenserna har anordnats av NCM på uppdrag från Skolverket. 14 konferensomgångar har genomförts mellan 2006 och 2012, vilket innebär att kommunerna sammanlagt erbjudits 22 konferensdagar. Deltagande kommuner har vid varje konferens kostnadsfritt erhållit litteratur – totalt 98 titlar. Fristående skolor har haft 30 platser. Under de regionala konferenserna under våren 2012 deltog totalt drygt 400 matematikutvecklare från 216 kommuner.

Det statliga stödet till Matematikutvecklare är nu avslutat i och med den nya stora satsningen, Matematiklyftet. I höst arrangerar NCM en högaktuell och spännande konferens för matematikutvecklare, rektorer och alla andra som är intresserade av skolutveckling, se information ovan.

Dokumentation från regionala konferenser våren 2012


  • Skolverkets erfarenheter av satsningen 2009–2011
  • Mattelyftet 2012–2016
  • IKT i matematikundervisningen – utvärdering av Matematiksatsningen
  • Lesson study och Learning study – utvärdering av Matematiksatsningen
  • Laborativ matematik, konkretiserande undervisning och matematikverkstäder – utvärdering av Matematiksatsningen
  • Matematikundervisning i grundsärskolan – utvärdering av Matematiksatsningen

Presentationer i form av ppt >>

Klassrumsbedömning i matematik – för elevers engagemang och lärande, Lisa Björklund Boistrup.
Den inspelade filmen av Lisas föreläsning, hennes ppt samt gruppdiskussionsfrågor finns fritt tillgängliga för alla som vill använda dem i sina egna skolor/kommuner. Utvärderingarna uppvisar mycket höga procentsatser för hennes föreläsning:
92–100 % av matematikutvecklarna ansåg att programpunkten Klassrumsbedömning i matematik – för elevers engagemang och lärande i ganska stor eller mycket stor utsträckning var givande. (92 % i Reg Växjö, 100 % i Reg Stockholm, Reg Karlstad.)
Presentation i form av film och ppt >>

  • Matematikutvecklares roll i Matematiklyftet
  • IKT samt Laborativ matematik
  • Matematikundervisning i grundsärskolan
  • Lesson/learning study

Sammanställningar av gruppdiskussioner >>

... samt
Litteratur som har delats ut >>


Matematikutvecklare – stödmaterial vid planering av uppdraget
Skolverket och NCM har i samverkan tagit fram ett stödmaterial med förslag på hur matematikutvecklare kan bidra till ett långsiktigt kvalitetsarbete för att förbättra matematikundervisningen hos huvudmannen. Materialet vänder sig både till huvudmannens representant, exempelvis skolchef, och matematikutvecklaren. Syftet är att ge en grund för de huvudmän som avser att upprätta en uppdragsbeskrivning mellan huvudmannen och matematikutvecklaren och därigenom förstärka och tydliggöra matematikutvecklarens roll i verksamheten. Behovet av en tydlig arbetsbeskrivning har framförts från verksamma matematikutvecklare och också betonats i båda utvärderingarna, se nedan.Stödmaterialet kan beställas (20 kr/st) eller laddas ner från Skolverkets webbplats >>På denna webbplats finns bl a information om bakgrund och stöd, förteckning över alla matematikutvecklare i de fem regionerna, program från genomförda konferenser samt omfattande konferensdokumentation med ppt-presentationer och inspelade föreläsningar fria att användas i lämpliga sammanhang. Det går också bra att ta del av sammanställningar av minnesanteckningar från gruppdiskussioner och dialogcaféer. Under rubriken "Så här gör vi i …" presenterar olika kommuner sina utvecklingsarbeten. Under ”Uppmärksammat i media” finns länkar till artiklar om matematikutvecklare och deras arbete. Listor ligger utlagda över den litteratur som kostnadsfritt delats ut till deltagande kommuner.

Elisabeth Rystedt, projektledare

Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, Göteborgs universitet
Synpunkter och förslag till förbättringar på webbplatsens innehåll och form mottages tacksamt. Maila dina idéer till Lena Trygg.