Föreläsningar

Föreläsningarna samlas konferensomgångsvis under gemensam programrubrik.
Omg 14, mars 2012 >>
Omg 13, 16 nov 2011 >>
Omg 12, mars-april 2011 >>
Omg 11, nov 2010 >>
Omg 10, jan 2010 >>
Omg 9, ht 2009 >>
Omg 8, 2 feb 2009 >>
Omg 7, nov–dec 2008 >>
Omg 6, april–maj 2008 >>
Omg 5, vt jan 2008 >>
Omg 4, ht 2007 >>
Omg 3, vt maj 2007 >>
Omg 2, vt 2007 >>
Omg 1, ht 2006 >>

OBS! Flera föreläsningar är inspelade. För att titta på filmerna kan du behöva ha QuickTime installerat. Du kan – till både PC och Mac – ladda ned en gratisversion av QuickTime här >>
    Det går också att spela upp mov-filer i Windows Media Player version 10.

Bakgrundsdokument och referenslitteratur

Läsåret 2011-12 är kanske det reformtätaste vi haft i vårt land inom utbildningsområdet ...
Ladda ner >>

Rekrytering till läraryrket ...
Ladda ner >>

Statskontoret 2007: Många saknar utbildning för stadiet eller ämnet som svarar mot ansvaret ...
Ladda ner >>

Liber Abaci - the Book of Calculation ...
Ladda ner >>

Sveriges första tryckta räknelära från 1614 ...
Ladda ner >>

Matematikundervisningen för hundra år sedan ...
Ladda ner >>

Matematiken i styrdokument/kursplaner/frameworks ...
Ladda ner >>

Svårt att lära - lätt att undervisa? Om kompetensutvecklingsinsatser för lärare i matematik 1965-2000 ...
Ladda ner >>

Matematikdelegationen ...
Ladda ner >>

Matematiksatsningen ...
Ladda ner >>

Satsningar på matematik i budgetpropositionen 2011/12 ...
Ladda ner >>

Fem riktmärken för EU 2020 
Ladda ner >>

Vuxnas deltagande i livslångt lärande
För att öka vuxnas, särskilt de lågutbildades, deltagande i livslångt lärande bör i genomsnitt minst 15 % av de vuxna delta i livslångt lärande senast 2020.

Personer med svaga grundläggande färdigheter
För att se till att alla kunskapsinhämtare förvärvar tillräckliga grundläggande färdigheter, särskilt i läsning, matematik och naturvetenskap:
bör andelen 15-åringar med svaga grundläggande färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap (3) understiga 15 % senast 2020.

Personer med eftergymnasial utbildning
Med tanke på det ökande kravet på högre utbildning, samtidigt som det erkänns att yrkesutbildning är lika viktig bör andelen 30–34-åringar med eftergymnasial utbildning vara minst 40 % senast 2020.

Elever som lämnar utbildningen i förtid
För att bidra till att ett maximalt antal kunskapsinhämtare slutför sin utbildning bör andelen elever som lämnar utbildningen i förtid (5) understiga 10 % senast 2020.

Förskoleverksamhet
För att öka deltagandet i förskoleverksamhet som en grund för senare goda utbildningsresultat, särskilt för barn från mindre gynnade miljöer:
bör minst 95 % av barn som har fyllt fyra år men ännu inte uppnått åldern för obligatorisk skolstart delta i förskoleverksamhet senast 2020.

EU och matematikutbildning ...
Ladda ner >>

Satsningar på IKT i Sydkorea ...
Ladda ner >>

Satsningar på digitala utvärderingssystem i USA ...
Ladda ner >>

Sökbart Aktuellt på NCM:s webbplats ...
Ladda ner >>

Föreläsningar Omg 1, ht 2006

OBS! Flera föreläsningar är inspelade. För att titta på filmerna behöver du ha QuickTime installerat. Du kan – till både PC och Mac – ladda ned en gratisversion av QuickTime här >>

Matematik som ämne för utbildning

Anette Jahnke, Region Göteborg, 061121
Se föreläsningen [56 minuter] >>

Jesper Boesen, Region Karlstad, 061127
Se föreläsningen [40 minuter] >>

Lars Mouwitz, Region Stockholm, 061130
Lars Mouwitz avhandling Matematik och bildning: berättelse, gräns, tystnad kan beställas här >>
Läs sammanfattning >>
Lars Mouwitz har intervjuats om sin avhandling i Skolporten, läs här >>
Se föreläsningen [59 minuter] >>

Göran Emanuelsson, Region Sundsvall, 061211
Se föreläsningen [56 minuter] >>

Ola Helenius, Region Växjö, 070110
Se föreläsningen [51 minuter] >>


Learning study
Ulla Runesson, Region Göteborg, 061122
Se föreläsningen [30 minuter] >>

Vilka kunskaper (ut)värderas i matematikprov?
Jesper Boesen, Region Karlstad, 061127
Se föreläsningen [47 minuter] >>
Jesper Boesens avhandling Assessing mathematical creativity: comparing national and teacher-made tests, explaining differences and examining impact kan laddas ner här >>
Jesper Boesen har intervjuats om sin avhandling i Skolporten, läs här >>

Exempel från undervisning i matematik på två språk
Eva Norén, Region Stockholm, 061201
Presentation (279 Kb) >>
Se föreläsningen [43 minuter] >>

Om läroböckers roll i matematikundervisningen
Monica Johansson, Region Sundsvall, 061212
Se föreläsningen [37 minuter] >>
Läs intervju med Monica Johansson på Skolporten här >>
Där finns även länk till Monicas avhandling Teaching mathematics with textbooks: a classroom and curricular perspective

Om det inte är dyskalkyli – vad är det då?
Gunnar Sjöberg, Region Växjö, 070111
Avhandlingen Om det inte är dyskalkyli – vad är det då? kan laddas ner här >>
Gunnar Sjöberg har intervjuats om sin avhandling i Skolporten, läs här >>

Föreläsningar Omg 10, jan 2010

Skolverkets utvecklingsinsatser
Heléne Ängmo och Anders Palm
Se Anders Palms presentation >>
Se Heléne Ängmos presentation >>

TIMSS 2007 och TIMSS Advanced 2008. Resultat och fördjupade analyser
Peter Nyström
Se presentation >>

IKT och det nya medialandskapet i matematikundervisningen
Per Jönsson och Thomas Lingefjärd
Se presentation >>

Laborativ matematikundervisning – Vad vet vi?
Elisabeth Rystedt
Se presentation >>
Till kunskapsöversikten Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? finns frågor som kan användas vid diskussion om innehållet.
Hämta pdf >>

Utveckla din bedömarkompetens – nytt stödmaterial för bedömning av matematikkunskaper i åk 1–6
Maria Nordlund och Marie Thisted
Se presentation >>

Satsning på matematikutvecklare och skolutveckling – rapport från en utvärdering
Anders Tengstrand
Se presentation >>

Föreläsningar Omg 11, 17 nov 2010

Skolinspektionens kvalitetsgranskning
Ola Helenius
Se presentation >>

Nya kursplaner
Helena Karis och Anette Jahnke
Se Helenas presentation >>
Se Anettes presentation >>

Matematikutvecklarens uppdrag
Nytt stödmaterial
Louise Furness och Elisabeth Rystedt
Se presentation >>

Bilder från tre kommuner
Norrköping: Maria Asplund, Ann-Christine Johansson och Britt-Marie Lindgren
Se presentation >>

Örnsköldsvik: Anna Dahlin och Christina Bergström
Se presentation >>

Olofström: Mikael Gustafsson och Camilla Stridh
Se presentation >>

Matematiksatsningen 2011 – hur kan matematikutvecklaren bli en resurs?
Anders Palm
Se presentation >>

Rektor – som pedagogisk resurs
Anette Jahnke
Se presentation >>

Geometri och rumsuppfattning – med Känguruproblem
Karin Wallby och Susanne Gennow
Se presentation >>

Föreläsningar Omg 12, mars-april 2011

På jakt efter förmågor
Anette Jahnke
Se ppt-presentation >>
Se presentationen på film>>

Ola Helenius
Se ppt-presentation >>
Längst ned på sidorna med de olika förmågorna finns det länkar till slutet av filen där KOM respektive Adding it up presenteras. Man kan alltså klicka sig från t ex sidan om Begrepp dels till sådant som KOM skriver om begrepp dels till sådant som Adding it up skriver om begrepp.
Se presentationen på film >>

På jakt efter förmågor – i undervisningen
Under en workshop på 2 timmar fördelade sig matematikutvecklare i olika grupper utifrån strävansmatrisen. I varje grupp valdes en aktivitet som först beskrevs och därefter granskades med avseende på förmågor. Gruppernas anteckningarna samlades in direkt efter workshopen, varav en del mailades in och andra lämnades in på handskrivna papper och är därför inscannade. Obs att deltagarna endast hade 2 h totalt till sitt förfogande och att de inte fått tillfälle till renskrivning eller bearbetning. Beskrivningarna av aktiviteterna och vilka förmågor som kommer till uttryck i dem, ska därför ses som ett första utkast.

Alla aktiviteterna ligger på ett och samma ställe och är grupperade efter rutorna i Strävansmatrisen. Ingen uppdelning har gjorts utifrån i vilken region som arbetet skett.

Arbetsbeskrivningen som användes under workshopen >>

Till aktiviteterna >>

Matematiksatsningen – Skolverkets roll och stödet från RUC
Charlotta Blomqvist och Andres Palm
Se presentation >>

RUC Halmstad
Caroline Eriksson
Se presentation >>

RUC Göteborg
Monica Sandorf
Se presentation >>

RUC Borås
Gunilla Magnusson
Se presentation >>

RUC Skövde
Helen Jern
Se presentation >>

RUC Högskolan Väst
Yvonne Larsson
Se presentation >>

RUC Karlstads universitet
Elisabeth Nyberg
Se presentation >>

RUC Örebro universitet
Andreas Bergwall
Se presentation >>

RUC Högskolan Dalarna
Anna Teledahl och Helena Grundén
Se presentation >>

RUC Södertörns högskola
Eva Färjsjö
Se presentation >>

RUC Uppsala universitet
Inga-Lill Haglund
Se presentation >>

RUC Stockholm
Kerstin Larsson och Ulla Lundström
Se presentation >>

RUC Mälardalen
Åsa Brattlund
Se presentation >>

RUC Mittuniversitetet
Anna-Karin Erbell

RUC Umeå
Margareta Wolf-Watz
Se presentation >>

RUC Linnéuniversitetet
Karin Sällström
Se presentation >>

RUC Högskolan Kristianstad
Christina Lindh
Se presentation >>

RUC Högskolan Jönköping
Elisabeth Berglund
Se presentation >>

Öppna jämförelser – Tema Matematik
Bergs kommun: Karin Flodin, Charlotte Helgesson och Anneli Olofsson
Se presentation >>

Essunga kommun: Johanna Lundén och Kristina Hededal-Ljungsberg
Se presentation >>

Halmstads kommun: Malin Lindwall och Annalena Åberg
Se presentation >>
Läs redogörelse för matematikprojektet >>
Handout >>

Sollentuna kommun: Peter Fredriksson, Katarina Brundell, Maria Nyström, Sara Penje, Kerstin Ving och Åsa Tegsten
Se presentation >>

Intensivundervisning i matematik
Görel Sterner
Se presentation >>

Anna Pilebro och Kristina Skogberg
E-postadresser:
anna.pilebro@sundbyberg.se
kristina.skogberg@sundbyberg.se
Se presentation >>

Bokprat
Berit Bergius
Se presentation >>

Sveriges MatematikLärarförening – SMaL
Karin Lagerström och Lena Knutsson, Maria Berg och Bodil Lövgren, Per Berggren, Tina Lundström och Margareta Löfstedt, Ingemar Holgersson och Ulla Öberg
Se presentation >>

Föreläsningar Omg 13, 16 nov 2011

Skolverkets utvecklingsinsatser – pågående och framtida insatser med fokus på den kommande satsningen Mattelyftet
Anders Palm
Se ppt-presentation >>

Matematik ett grundämne – med fokus på de första skolåren
Berit Bergius och Görel Sterner
Se Berits ppt-presentation >>
Se Görels ppt-presentation >> (Bilder med barn som kan identifieras har tagits bort.)

Pågående och planerade insatser – ett historiskt och internationellt perspektiv
Bengt Johansson
Bakgrundsmaterial och referenslitteratur finns här >>

Making sense of negative numbers – en avhandling om förståelse av negativa tal
Cecilia Kilhamn
Se ppt-presentation >>

Matematikutvecklare som resursperson och handledare
Samordning och helhet för utveckling av undervisningen, Gunilla Carlsson
Se ppt-presentation >>

Varför och hur leder man som handledare det kollegiala lärandet utifrån vardagsnära dilemman? Per Fagerström
Se ppt-presentation som pdf >>
Se ppt-presentation, klickbar >>
(Om du får upp en tom sida, titta bland dina hämtade filer.)

Vilka möjligheter och utmaningar har vi mött i den praktiska handledarrollen? Lena Knutsson och Annette Mitiche
Se ppt-presentation >>

SMS-frågor och svar
Deltagarna hade möjlighet att ställa frågor via sms under dagen. Både de frågor som besvarades från scenen samt övriga finns även besvarade skriftligt.
Läs frågor och svar >>

Föreläsningar Omg 14, mars 2012

Introduktion för nytillkomna matematikutvecklare
Elisabeth Rystedt
Se ppt-presentation >>

Skolverkets erfarenheter av satsningen 2009–2011
Ia Envall
Se ppt-presentation >>

Mattelyftet 2012–2016
Peter Östlund
Se ppt-presentation >>
Emma Wimmerstedt
Skolverket: Utredning och förslag på en didaktisk fortbildning för alla matematiklärare
Delredovisning av regeringsuppdrag U2011/2229/G
Se Missiv >>
Se ppt-presentation >>

IKT i matematikundervisningen – utvärdering av Matematiksatsningen
Håkan Lennerstad
Se ppt-presentation >>
Åtta IKT-projekt för matematiken i skolan - empiri och analys
Läs rapport >>

Lesson study och Learning study – utvärdering av Matematiksatsningen
Constanta Olteanu
Se ppt-presentation >>

Laborativ matematik, konkretiserande undervisning och matematikverkstäder – utvärdering av Matematiksatsningen Madeleine Löwing
Se ppt-presentation >>
Marie Fredriksson
Se ppt-presentation >>
Eva Färjsjö
Se ppt-presentation >>

Matematikundervisning i grundsärskolan – utvärdering av Matematiksatsningen
Kerstin Göransson
Se ppt-presentation >>
Tina Hellblom-Thibblin
Se ppt-presentation >>

Matematikutvecklare – i siffror
Elisabeth Rystedt
Se ppt-presentation >>

Klassrumsbedömning i matematik – för elevers engagemang och lärande
Lisa Björklund Boistrup
Se ppt-presentation >>
Diskussionsfrågor >>
Se film >>

Föreläsningar Omg 2, vt 2007

Matematikverkstad
Elisabeth Rystedt, samtliga regioner konferensomgång 2
I den presentation som användes på konferenserna fanns två bildspel med ett stort antal foton. Dessa finns inte med här, istället hänvisas till NCM:s matematikverkstadssidor, MV i Sverige.
Presentation (1.74 Mb) >>

Prov, bedömning och betyg
Peter Nyström, region Göteborg
Presentation (230 Kb) >>
Se föreläsningen, del 1 [34 minuter] >>
Se föreläsningen, del 2 [36 minuter] >>

Bedömning – ett verktyg för lärande
Katarina Kjellström, region Karlstad
Presentation (1.04 Mb) >>

Bedömning i lärandets tjänst
Astrid Pettersson, region Stockholm
Se föreläsningen [68 minuter] >>

Vilken är din vision? Prov, betyg och bedömning
Torulf Palm, region Sundsvall
Presentation (3.16 Mb) >>
Se föreläsningen [ minuter] >>

Diamant: Nationella diagnoser i matematik
Madeleine Löwing, region Växjö
Presentation (828 Kb) >>
Se föreläsningen [45 minuter] >>Böcker som Madeleine skrivit/medverkat i och som hon refererade till:
Huvudräkning, Matematikundervisningens dilemman och Baskunskaper i matematik finns hos
Studentlitteratur.

Aktuellt från Myndigheten för skolutveckling
Informationen från MSU såg olika ut i regionerna under konferensomgång 2. I Luleå stod Ia Envall för presentationen och i Malmö var det Ia Envall tillsammans med Johan Börjesson.
Presentation (1.37 Mb) >>

Föreläsningar Omg 3, vt maj 2007

Stockholm 3 maj 2007

Konferensstart
Den 3 maj 2007 hölls en gemensam konferens för matematikutvecklare i Folkets hus, Stockholm. 339 matematikutvecklare från samtliga fem regioner deltog. Projektledare Elisabeth Rystedt, NCM, hälsade alla hjärtligt välkomna.

Små barns matematik
Lilllemor Emanuelsson, Göran Emanuelsson och Görel Sterner från NCM höll en föreläsning om Små barns matematik. Här gav Lillemor exempel på vilken matematik man kan diskutera utifrån en näsduk.

… i förskolan
Görel Sterner gjorde kopplingar mellan teoretiska resonemang och konkreta exempel från barn i förskolans vardag.

Utbildningsdepartementet satsar
Amelie von Zweigbergk, stabschef vid Utbildningsdepartementet, presenterade de förestående satsningarna på lärares kompetensutveckling.

Representant från Skolverket
Bengt Johansson, NCM, introducerade Niclas Westin från Skolverket.

Mål år tre
Niclas Westin redogjorde för arbetet med de nya kursplanemål för år 3 i matematik.

UR och matematik
Marie Hallén och Ulrika Kjellberg från Utbildningsradion berättade om UR:s satsning på matematik och delade ut en påse till alla matematikutvecklare. I påsen fanns UR-Guiden, broschyren "Tema matematik – utbildningsmaterial som ger nytändning inom matematiken" samt inspirationsmaterial i form av två DVD-skivor med titeln "Tänk på matte". Den ena vänder sig till F–6 och den andra till 7–9 och gymnasiet.

Info från MSU
Peter Holmberg, Myndigheten för skolutveckling, informerade om Myndighetens arbete och tog bl a upp matematikutvecklarnas roll i kommunen.

Ny broschyr
Kirsti Hemmi, ansvarig för matematikämnet vid Myndigheten för skolutveckling, beskrev satsningarna utifrån Myndighetens nyproducerade broschyr "Matematik – ett prioriterat område". Broschyren delades ut till samtliga konferensdeltagare.

Litteraturpresentation
Berit Bergius, NCM, presenterade litteraturen i den bokpåse som delades ut till varje kommun. Läs presentationen och mer om böckerna på här >>

Sist på dagen
Matematikutvecklare på väg in till det avslutande programpasset.

Mer information finns på följande länkar
Program 3 maj
Läs här >>

Lärarlyftet
Lärarlyftet är regeringens satsning på lärarfortbildning. Under de närmaste fyra åren kommer 30 000 behöriga lärare att få möjlighet att gå en akademisk fortbildning vid universitet och högskolor,
läs här >>

Skolverket
Arbete pågår för att ta fram mål för skolår 3,
läs här >>

Myndigheten för skolutveckling
Presentationer av de satsningar som Myndigheten för skolutveckling gör för matematikundervisningen i förskola, grundskola och gymnasieskola,
läs här >>

UR
Under Tema Matematik ligger artiklar och programtips som rör det matematiska ämnesområdet,
läs här >>


Foto: Calle Flognman
Text: Elisabeth Rystedt


Små barns matematik – innehåll och modell för kompetensutveckling
Göran Emanuelsson, Lillemor Emanuelsson och Görel Sterner
I Görels presentation har foton med barn tagits bort.
Görels presentation (143 Kb) >>
Görans och Lillemors presentationer (1,65 Mb) >>

Matematikbiennalen 2008
Kerstin Larsson
Presentation (129 Kb) >>

Föreläsningar Omg 4, ht 2007

I de fall då en föreläsare har haft samma programpunkt på flera orter har dokumentation från den senaste i konferensomgången lagts ut här.

Hur kan forskningen bidra till utveckling av matematikutbildningen?
Johan Lithner, samtliga regioner
Presentation (1,0 MB) >>

Se föreläsningen, del 1 >> (mp4, QuickTime)
Se föreläsningen, del 2 >> (mp4, QuickTime)

Se föreläsningen, del 1 >> (wmv, Windows MediaPlayer)
Se föreläsningen, del 2 >> (wmv, Windows MediaPlayer)

Utvärdering – hur får man reda på effekten av gjorda insatser?
Elisabeth Rystedt, samtliga regioner
Presentation (922 Kb) >>
Länkar:
BRUK >>
Att formulera och utvärdera mål>>
Pilotprojektet: Utvärdering och loggbok >>
Kvalitetsarbete i förskola och skola >>

Kartläggning av matematikundervisning – en nulägesbeskrivning,
matematikutvecklare ger ex från sin egen kommun

Håkan Cajander, region Göteborg
Presentation (983 Kb) >>

Sara Ramsfeldt, region Stockholm
Presentation (459 Kb) >>

Marianne Ebbeståhl och Katarina R-Nilsson, region Sundsvall
Planeringsunderlag >>
Sammanställning >>
Rapport (898 Kb) >>

Angelina Briggner, region Karlstad och Växjö
Presentation (570 Kb) >>
Läs handlingsplan >>
Se enkät >>
Se mall för inventering >>
Se sammanställning av inventering >>
Läs kompetensutvecklingsplan >>

Aktuellt från MSU och Skolverket
Ia Envall, MSU, region Göteborg, Stockholm och Sundsvall
Presentation, MSU (335 Kb) >>
Anna Engdahl, MSU, region Karlstad och Växjö
Presentation, MSU (568 Kb) >>
Wolfgang Dietrich, region Göteborg, Karlstad och Stockholm
Presentation, Skolverket (485 Kb) >>

Föreläsningar Omg 5, jan 2008

Webbmatte – ett stöd för undervisning på sex språk
Fredrik Wall, Mats Westin
www.webbmatte.se >>

Reviderade förslag till mål för matematik i årskurs 3 och tillhörande implementering
Niclas Westin
Niclas Westins presentation >>

PISA och ROSE – vad kan vi lära av resultaten i matematik och naturvetenskap?
KG Karlsson, Magnus Oscarsson, Astrid Pettersson och Henrik Laurén
KG Karlsson och Magnus Oscarssons presentation >>
Astrid Petterssons presentation >>
Henrik Lauréns presentation >>

Samverkan mellan skola och näringsliv – en framtidsfråga
Jan-Eric Sundgren och Nicholas Tengelin
Presentation (930 Kb) >>

Foton
Några foton från den nationella konferensen för matematikutvecklare i Stockholm 30 januari 2008 finns här >>

Reportage
MSU:s reportage från den nationella konferensen för matematikutvecklare som anordnades av NCM den 30 jan 2008 i Stockholm.
Läs mer >>

Föreläsningar Omg 6, april–maj 2008

Inledning
Elisabeth Rystedt
Skolblad för grundskolan
Skolbladen är en sammanställning av statistikuppgifter på skolnivå. Vissa uppgifter presenteras i form av grafer. Uppgifterna visas i Pdf-format vilket underlättar för utskrift. Just nu finns Skolbladen endast på grundskolenivå, men Skolverket arbetar med att ta fram dem även på gymnasienivå.
Läs mer >>
Hur går det för eleverna i årskurs 5 på de nationella proven?
Resultat från insamling av ämnesproven i engelska, matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 5, 2007. Finns endast som pdf.
Läs mer >>

MSU:s matematiksatsningar 2008
Roger Jagebo
Se presentation (242 Kb) >>
Ia Envall
Information från MSU (pdf) >>
Nationella skolnyheter maj 2008 >> (pdf) >>

Diamant i användning – ett hjälpmedel för läraren att följa elevers kunskapsutveckling
Madeleine Löwing och Marie Fredriksson
Läs mer om Diamant i följande pdf:er
Inledande text >>
Utvecklingsschema >>
Diagnos A >>
Diagnos G >>
Mer att läsa:
Diamant – en ppt-presentation på Biennalen (388 Kb) >>
Madeleine Löwings föreläsning för matematikutvecklare i Malmö under konferensomgång 2
Diamant: Nationella diagnoser i matematik >> (Scrolla en bit ner)
Diamantdiagnoser – en artikel i Nämnaren 3/2007 (pdf) >>

Handboken – undervisning, kartläggning och analys för att fördjupa elevers kunnande
Berit Bergius
Se presentation (159 Kb) >>
Görel Sterner
Taluppfattning och allsidiga räknefärdigheter. Handbok för stöd och stimulans (907 Kb) >>

Matematikutvecklare Varför? Vad? Hur?
Presentation av examensarbete vid Högskolan Kalmar

Malin Lindh
Länk till examensarbetet. Skriv in t ex Matematikutvecklare i Sökfunktionen
www.diva-portal.org >>
www.uppsatser.se >>
Presentation (638 Kb) >>

Erfarenhetsutbyte
Goda råd från matematikutvecklare till matematikutvecklare
Under konferensen ingick ett pass med rubriken Erfarenhetsutbyte. Utgångspunkt var ett antal frågeområden som varje matematikutvecklare själv valde mellan. De goda råd som lämnades in på blädderblocksark efter passet finns dokumenterade för respektive region.
Region Göteborg, läs sammanställningen >>
Region Karlstad, läs sammanställningen >>
Region Stockholm, läs sammanställningen >>
Region Sundsvall, läs sammanställningen >>
Region Växjö, läs sammanställningen >>
En sammanfattning har också gjorts av alla goda råd som lämnades in vid samtliga regionala konferenser, läs sammanställningen >>

Föreläsningar Omg 7, nov–dec 2008

Observera att det till de tre första programpunkterna nedan finns något olika versioner när de presenteras i respektive region.

Matematiken i det nya Skolverket
Helena Karis och Johan Börjesson
Se presentation (710 Kb) >>

Matematik i fokus för inspektion
Monica Gillenius, Alf Johansson och Carina Abréu
Se presentation (332 Kb) >>

Individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen
Johan Börjesson och Peter Fagerlund
Se presentation (493 Kb) >>

Elever med särskilda förmågor och fallenhet i matematik
Eva Petterson och Linda Mattsson
Eva Pettersons licentiatavhandling Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i en pedagogisk praktik kan laddas ner här >>

Matematikutveckling i Botkyrka kommun
Erik Nilsson och Anette Skytt
Läs mer >>
Se presentation (1.27 Mb) >>

Matematikutveckling i Eda kommun
Elisabet Björklund och Gun Andersson
Se presentation (917 Kb) >>
Se presentation (1.85 Mb) >>
Fokusgrupp, alla faktorer >>
Inventering av utbildning >>
Kompetensutvecklingsplan >>

Matematikutveckling i Ovanåkers kommun
Solveig Landar och Agneta Persson
Se presentation (2.05 Mb) >>
Läs artikel i Nämnaren nr 2, 2008 (103 Kb) >>

Matematikutveckling i Rosengård, Malmö stad
Leif Åhlander och Petra Svensson
Se presentation (278 Kb) >>
Karta, stadsdelar >>
Karta, välfärdsindex >>

Matematikutveckling i Halmstads kommun
Malin Lindwall och Håkan Cajander
Se presentation (2.90 Mb) >>

Föreläsningar Omg 8, 2 februari 2009

TIMSS 2007 – vad säger resultaten och hur kan vi vända den negativa trenden?
Camilla Thinsz Fjellström, Per-Olof Bentley och Johan Häggström

Se Camilla Thinsz Fjellströms presentation (1.57 Mb) >>
Se Per-Olof Bentleys presentation (560 Kb) >>
Se Johan Häggströms presentation (88 Kb) >>

Svårt att lära, lätt att undervisa. Hur utmanar vi synen på matematik?
Göran Emanuelsson
Se presentation (300 Kb) >>

Föreläsningar Omg 9, ht 2009

Pågående och planerade insatser och reformer
Anders Palm
Se presentation (319 Kb) >>

Exempel på ansökningar som beviljats medel från Skolverket
Umeå kommun, Charlotta Blomkvist
Se presentation (319 Kb) >>

Lycksele kommun, Erika Ottosson och Samuel Lundström
Se presentation (119 Kb) >>

Uppsala kommun, Karin Stacksteg och Gunilla Essén
Se presentation (385 Kb) >>

Ekerö kommun, Katarina Kristiansson
Se presentation (376 Kb) >>

Malmö, stadsdelen Fosie, Björn Klefbohm
Se presentation (330 Kb) >>

Göteborgs stad, Älvsborgs SDF, Åsa Brorsson
Se presentation (2.26 Mb) >>

Alingsås kommun, Anna Sjödin
Se presentation (330 Kb) >>

Läs mer om beviljade projekt på Skolverkets webbplats >>

Dyskalkyli – finns det?
Görel Sterner
Se presentation (430 Kb) >>

Matematiken – var finns den?
Ola Helenius
Se presentation (351 Kb) >>

Bedömning av kunskap och för lärande i matematik
· Vad kan vi lära av resultaten?
· PRIM-gruppen – som nationell resurs
Lisa Björklund-Boistrup
Se presentation (263 Kb) >>

Bedömning av kunskap och för lärande i matematik
· Vad kan vi lära av resultaten?
· PRIM-gruppen – som nationell resurs
Astrid Pettersson
Se presentation (263 Kb) >>

Erfarenheter från kvalitetsgranskning av undervisningen i matematik
Monica Gillenius och Johan Häggström
Se presentation (646 Kb) >>
Se presentation (187 Kb) >>
Läs rapporterna på skolinspektionen.se >>

Information om forskning och utvecklingsarbete i matematikdidaktik i ett internationellt perspektiv
Johan Häggström
Se presentation (753 Kb) >>
Se länklista >>