Litteratur

Litteratur


Omslagen ovan är exempel på litteratur som delats ut vid de olika konferenstillfällena. Fullständiga litteraturlistor presenteras tillsammans med uppgifter om var de finns att ladda ner, låna eller köpa. Listorna kompletteras med en bokpresentation. Se vidare:
Omg 14, mars 2012 >>
Omg 13, 16 nov 2011 >>
Omg 12, mars–april 2011 >>
Omg 11, 17 nov 2010 >>
Omg 10, jan 2010 >>
Omg 9, sep–okt 2009 >>
Omg 8, feb 2009 >>
Omg 7, nov–dec 2008 >>
Omg 6, april–maj 2008 >>
Omg 5, jan 2008 >>
Omg 4, ht 2007 >>
Omg 3, maj 2007 >>
Omg 2, vt 2007 >>
Omg 1, ht 2006 >>

All utdelad litteratur finns också samlad i en lista.
Samlad litteraturlista >>

Nämnarenartikel om matematikutvecklare
I Nämnaren nr 2, 2007 finns en artikel som ger en sammanfattande presentation av den nationella satsningen på matematikutvecklare.
Läs artikel >>

Frågebatteri för matematikutvecklare
Till kunskapsöversikten Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? finns frågor som kan användas vid diskussion om innehållet.
Hämta pdf >>


Omg 1, ht 2006

Litteraturen presenterades på konferenserna av Berit Bergius.
Läs presentationen >>

Lusten – lärandets motor, Ulla Lindqvist
Hög tid att lyfta matematiken – Lärarna delegationens hjärtefråga, Göran Emanuelsson & Lars Mouwitz

Berg, G. & Scherp, H-Å. (red). (2003). Skolutvecklingens många ansikten. Myndigheten för skolutveckling. Stockholm: Liber.
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Myndigheten för skolutveckling. (2003). Att granska och förbättra kvalitet. Stockholm: Fritzes kundservice (distributör).
Ladda ner bok >>
Låna bok >>
Köp bok >>
Låna studiehandledning >> Ladda ner eller köp studiehandledning >>

Myndigheten för skolutveckling. (2003). Baskunnande i matematik. Stockholm: Fritzes kundservice (distributör).
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Skolverket Rapport 282. (2006). Lusten och möjligheten. Om lärares betydelse, arbetssituation och förutsättningar. Stockholm: Fritzes kundservice (distributör).
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Högskoleverket. (2004). Bildning och matematik. Stockholm: Högskoleverket.
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Mouwitz, L. (2001). Hur kan lärare lära? Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet.
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Emanuelsson, G. (2001) Svårt att lära – lätt att undervisa. Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet.
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>


NCM, Nämnaren. (2006: 1,2,3,4). Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 1, 2006 >>
Nämnaren, nr 2, 2006 >>
Nämnaren, nr 3, 2006 >>
Nämnaren, nr 4, 2006 >>
Prenumerera >>

Omg 10, jan 2010

Johansson, M. (2009). Lyfta matematiken. Luleå: BUF:s forskningsrapportserie.
Läs mer >>
Ladda ner >>

NCM, Nämnaren. (2009: 4). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 4, 2009 >>
Prenumerera >>


Rystedt, E. & Trygg, L. (2010). Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer >>
Beställ >>

Skolverket (2009). TIMSS Advanced 2008. Huvudrapport. Rapport nr 336. Stockholm: Skolverket.
Läs mer och ladda ner >>

Sveriges Kommuner och Landsting (2009). Analys öppna jämförelser grundskola 2009: Konsten att nå resultat – Erfarenheter från framgångsrika skolkommuner. Stockholm: SKL
Läs mer (sök på titeln) >>
Ladda ner >>

Omg 11, 17 nov 2010

Litteratur i påsen ...
Gennow, S. & Wallby, K. (2010). Geometri och rumsuppfattning – med känguruproblem. NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer >>

NCM, Nämnaren. (2010: 2). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 2, 2010 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren. (2010: 3). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 3, 2010 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren. (2010: 4). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 4, 2010 >>
Prenumerera >>

Skolverket (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Diskussionsfrågor. Stockholm: Skolverket.
Ladda ner >>

Skolverket (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? En sammanfattande analys. Stockholm: Skolverket.
Ladda ner >>

Skolverket (2010). Matematiksatsningen 2011. Stockholm: Skolverket.
Ladda ner >>

Skolverket & NCM (2010). Matematikutvecklare – stödmaterial för planering av uppdraget. Stockholm: Skolverket.
Ladda ner >>

Rekommenderade länkar ...
Bergqvist, E., Bergqvist,T., Boesen, J., Helenius, O., Lithner, J., Palm, T. & Palmberg, B. (2010). Matematikundervisningens mål och undervisningens ändamålsenlighet. Grundskolan våren 2009. NCM, Göteborgs universitet samt UFM, Umeå universitet.
Ladda ner >>

Bergqvist, E., Bergqvist, T., Boesen, J., Helenius,O., Lithner, J., Palm, T. & Palmberg, B. (2010). Matematikundervisningens mål och undervisningens ändamålsenlighet. Gymnasiet hösten 2009. NCM, Göteborgs universitet samt UFM, Umeå universitet.
Ladda ner >>

Skolinspektionen (2010). Undervisningen i matematik i gymnasieskolan. Rapport 2010:13. Stockholm: Skolinspektionen.
Ladda ner >>

Skolverket (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. Stockholm: Skolverket.
Ladda ner >>

Sveriges kommuner och landsting (2010). Öppna jämförelser, grundskolan.
Ladda ner >>

Omg 12, mars–april 2011

Litteratur i påsen ...

Kungl. Vetenskapsakademien (2010). Matematik finns i allt.
Läs mer >>

NCM, Nämnaren. (2011: 1). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 1, 2011 >>
Prenumerera >>

Skolverket (2011). Del ur Lgr 11, Kursplan i matematik, i grundskolan.
(Det är inte längre möjligt att ladda ner enbart kursplanen i matematik ...)
Läs mer >>


Sveriges kommuner och landsting (2011). Öppna jämförelser - Tema Matematik.
Läs mer >>

Teknikföretagen (2011). Utmaningen.
Läs mer >>Rekommenderade länkar ...
Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet (2010). Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. Ladda ner >>

Skolverket (2011). Kunskapskrav till kursplanen i matematik.
Ladda ner >>

Skolverket (2011). Lgr 11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, kap 1 & 2.
Ladda ner >>

Skolverket (2011). Diskussionsunderlag för kursplanen i matematik.
Ladda ner >>

Skolverket (2010). Rapport 352. Rustad att möta framtiden? PISA 2009.
Ladda ner >>

Skolverket (2010). Stödja och styra. Om bedömning av yngre barn.
Ladda ner >>

Omg 13, 16 nov 2011

Litteratur i påsen ...

Bergius, B., Emanuelsson, G., Emanuelsson, L. & Ryding, R. (red) (2011). Matematik - ett grundämne. NCM, Göteborgs universitet.

NCM, Nämnaren. (2011: 2). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 2, 2011 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren. (2011: 3). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 3, 2011 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren. (2011: 4). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 4, 2011 >>
Prenumerera >>

Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik.
Ladda ner >>

Rekommenderade länkar
Kilhamn, C. (2011). Making sense of negative numbers. Gothenburg Studies of Educational Sciences, 304. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
Ladda ner >>
Intervju på Skolporten >>
Abstract >>
Pressmeddelande från GU >>

Skolverket (2011). Allmänna råd med kommentarer om planering och genomförande av undervisningen.
Ladda ner >>

Omg 14, mars 2012

Litteratur i påsen ...

Hodgen, J. & William, D. (2011). Mathematics inside the black box. Stockholms universitets förlag.


Doverborg, E. & Wallby, A. (2012). Barn och matematik, 0–3 år. NCM, Göteborgs universitet.


NCM, Nämnaren. (2012: 1). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 1, 2012 >>
Prenumerera >>


Pettersson, A. (2010). Bedömning av kunskap – för lärande och undervisning i matematik. Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet.


Skolverket (2012). Tid för matematik.
Ladda ner >>


Skolverket (2012). Lesson study och Learning study samt IKT i matematikundervisningen.
Ladda ner >>


Skolverket (2012). Laborativ matematik konkretiserande undervisning och matematikverkstäder.
Ladda ner >>


Skolverket (2012). Matematikundervisning i grundsärskolan.
Ladda ner >>

Rekommenderade länkar
Lennerstad, H. (2012). Åtta IKT-projekt för matematiken i skolan - empiri och analys
Ladda ner >>

Skolverket (2012). Utvärdering av matematiksatsningen.
Ladda ner >>

Omg 2, vt 2007

Litteraturen presenterades på konferenserna av Berit Bergius.
Läs presentationen >>

Ds 2005:16. (2005). Att fånga kunnandet om lärande och undervisning. Stockholm: Utbildnings- och kulturdepartementet.
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Boesen, J. m fl (red.) (2006). Lära och undervisa matematik: internationella perspektiv. Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet.
Låna >>
Köp >>

Doverborg, E. & Emanuelsson, G. (red.) (2006). Små barns matematik. Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet.
Låna >>
Köp >>

Emanuelsson, G. & Doverborg, E. (red.) (2006). Matematik i förskolan. Nämnaren TEMA. Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet.
Låna >>
Köp >>

Rystedt, E. & Trygg, L. (2005). Matematikverkstad – en handledning för att bygga, använda och utveckla matematikverkstäder. Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet.
Låna >>
Köp >>

NCM, Nämnaren. (2007: 1). Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 1, 2007 >>
Prenumerera >>

Omg 3, maj 2007

Litteraturen presenterades på konferenserna av Berit Bergius.
Läs presentationen >>

Myndigheten för Skolutveckling. (2007). Matematik. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Stockholm: Liber distribution
Ladda ner >>
Köp >>

NCM, Nämnaren. (2007: 2). Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 2, 2007 >>
Prenumerera >>

NOMAD (2006) nr 1, 2, 3, 4. Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet.
NOMAD >>
Prenumerera >>

Broschyrer från Skolverket. Läs mer >>

Skolverket. (2007). Hur är läget i din kommun? Ladda ner >>

Skolverket. (2007). Hur är läget på din skola? Ladda ner >>

Omg 4, ht 2007

Myndigheten för Skolutveckling. Att granska och förbättra kvalitet. Studiehandledning. Stockholm: Fritzes.
Ladda ner >>
Låna >>
Köpa >>

NCM, Nämnaren. (2007: 3). Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Universitet.
Nämnaren, nr 3, 2007 >>
Prenumerera >>

Skolverket. (2000). Att samla in och bearbeta data – Verktyg för utvärdering. Stockholm: Liber Distribution.
Ladda ner >>
Köpa >>
Låna >>

Skolverket. (2006). Allmänna råd och kommentarer för kvalitetsredovisning. Stockholm: Liber Distribution.
Ladda ner >>
Köpa >>

Sveriges kommuner och landsting. (2007). Öppna jämförelser — Grundskola 2007.
Ladda ner >>
Köpa >>

Omg 5, jan 2008

Bergius, B. & Emanuelsson, L. (2008). Hur många prickar har en gepard? Göteborg: Göteborgs Universitet, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM.
Läs mer >>

Helenius, O. & Wallby, K. (2008). Människor och matematik – läsebok för nyfikna. Göteborg: Göteborgs Universitet, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM.
Läs mer >>

Myndigheten för skolutveckling. (2008). Mer än matematik. Stockholm: Liber.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

NCM, Nämnaren. (2007: 4). Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Universitet.
Nämnaren, nr 4, 2007 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren. (2008: 1). Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Universitet.
Nämnaren, nr 1, 2008 >>
Prenumerera >>

Skolverket. (2007). PISA 2006 – 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera - naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Stockholm: Fritzes.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket. (2007). PISA 2006 – sammanfattning av rapport nr 306. PISA 2006 – 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera - naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Resultaten i koncentrat. Stockholm: Fritzes.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket. (2007). Ett lyft i karriären. Information om regeringens satsning på lärarfortbildning. Stockholm: Fritzes.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>


Omg 6, april–maj 2008

Skolverket. (2007). Särskilt stöd i grundskolan. Stockholm: Fritzes.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket. (2007). Skolverkets lägesbedömning 2007. Stockholm: Fritzes.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket. (2007). Bättre koll på läget. Stockholm: Fritzes.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket. (1997). Kommentar till Grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik. Stockholm: Liber.
Läs mer och ladda ner >>

Skolverket. (2008). Provbetyg, slutbetyg, likvärdig bedömning. Stockholm: Fritzes.
Läs mer och ladda ner >>

Omg 7, nov–dec 2008

McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal – en handbok. Göteborgs Universitet, NCM.
Läs mer och beställ >>

Myndigheten för Skolutveckling. (2008). Naturorienterande ämnen. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Myndigheten för skolutveckling. (2008). Att lyfta den pedagogiska praktiken. Vägledning för processledare. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

NCM, Nämnaren. (2008: 2). Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Universitet.
Nämnaren, nr 2, 2008 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren. (2008: 3). Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Universitet.
Nämnaren, nr 3, 2008 >>
Prenumerera >>

Skolverket. (2008). Allmänna råd och kommentarer. För arbete med åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Sveriges kommuner och landsting. (2008). Öppna jämförelser — Grundskola 2008.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Så kan målen i åk 3 nås. Smakprov på stöd- och stimulansmaterial i matematik från NCM inkl särtryck ur Hur många prickar har en gepard? Unga elever upptäcker matematik.
Kan inte beställas.

Aurelius Räknelära
Läs mer >>

Omg 8, 2 feb 2009

Brandell, G., Grevholm, B., Wallby, K., Wallin, H. (red). (2009). Matematikdidaktiska frågor – resultat från en forskarskola. NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer och beställ >>

Kiselmann, C. & Mouwitz, L. (2008). Matematiktermer för skolan. NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer och beställ >>

NCM, Nämnaren. (2008: 4). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 4, 2008 >>
Prenumerera >>

Skolverket (2009). Kursplan med kommentarer till mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret i ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2008). Svenska elevers matematikkunskaper i TIMSS 2007. En djupanalys av hur eleverna förstår centrala matematiska begrepp och tillämpar beräkningsprocedurer. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2008). TIMSS 2007 – huvudrapport. Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Länkar till litteratur
Skolverket (2008). Bättre koll på läget. Kortversion av Skolverkets lägesbedömning 2008.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2008). TIMSS 2007 – uppgifter i matematik, årskurs 4.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2008). Med fokus på matematik och naturvetenskap (TIMSS). En jämförelse mellan TIMSS 2007 för årskurs 4 och de nationella målen för årskurs 5.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2008). TIMSS 2007 – Uppgifter i matematik, årskurs 8.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Omg 9, sep–okt 2009

Helenius, O. & Mouwitz, L. (2009). Matematiken – var finns den? NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer och beställ >>

Lindström, L. & Lindberg, L. (red.). (2005). Pedagogisk bedömning. Stockholm: HLS förlag.


Ljung, B-O. (2006). Karriär på prov. Rapport 1101-1475; 21 PRIM-gruppen. Stockholm: Lärarhögskolan, PRIM.
Läs mer och beställ >>

Lundberg, I. & Sterner, G. (2009). Dyskalkyli – finns det? NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer och beställ >>

Nordström, S. (red). (2009). Matematikundervisningen i Sverige för 100 år sedan. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria.

NCM, Nämnaren. (2009: 1). Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Universitet.
Nämnaren, nr 1, 2009 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren. (2009: 2). Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Universitet.
Nämnaren, nr 2, 2009 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren. (2009: 3). Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Universitet.
Nämnaren, nr 3, 2009 >>
Prenumerera >>

Olofsson, G. (2006). Likvärdig bedömning? Rapport 1101-1475; 23, PRIM-gruppen.
Stockholm : Lärarhögskolan, PRIM.

PRIM-gruppen. (2003). Tala om kunskap. Stockholm : PRIM-gruppen, Lärarhögskolan i Stockholm.

PRIM-gruppen. (1999). PRIM-gruppens matematikuppgifter för årskurs 9. Stockholm: PRIM.

Skolverket. (2009). Vad du måste veta för att sätta betyg i grundskolan. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket. (2009). Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov? Rapport 330. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket. (2009). Utvecklingssamtalet. Hur går det för ditt barn i skolan? Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Sveriges kommuner och landsting. (2009). Öppna jämförelser 2009 - Grundskola.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Länkar till litteratur
Nunes, T., Bryant, P. & Watson, A. (2009). Key understandings in mathematics learning.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Nunes, T., Bryant, P., Sylva, K. & Barros, S. (2009). Development of maths capabilities and confidence in primary school.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket. (2009). Författningskommentarer för likvärdig bedömning och betygssättning.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Samlad litteraturlista

… till och med våren 2012

Berg, G. & Scherp, H-Å. (red) (2003). Skolutvecklingens många ansikten. Myndigheten för skolutveckling. Stockholm: Liber.
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Bergius, B., Emanuelsson, G., Emanuelsson, L. & Ryding, R. (red) (2011). Matematik - ett grundämne. NCM, Göteborgs universitet.

Bergius, B. & Emanuelsson, L. (2008). Hur många prickar har en gepard? NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer >>

Boesen, J. m fl (red) (2006). Lära och undervisa matematik: internationella perspektiv. NCM, Göteborgs universitet.
Låna >>
Köp >>

Brandell, G., Grevholm, B., Wallby, K., Wallin, H. (red) (2009). Matematikdidaktiska frågor – resultat från en forskarskola. NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer och beställ >>

Doverborg, E. & Emanuelsson, G. (red) (2006). Små barns matematik. NCM, Göteborgs universitet.
Låna >>
Köp >>

Doverborg, E. & Wallby, A. (2012). Barn och matematik, 0–3 år. NCM, Göteborgs universitet.

Ds 2005:16. (2005). Att fånga kunnandet om lärande och undervisning. Stockholm: Utbildnings- och kulturdepartementet.
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Emanuelsson, G. & Doverborg, E. (red) (2006). Matematik i förskolan. (NämnarenTEMA). NCM, Göteborgs universitet.
Låna >>
Köp >>

Emanuelsson, G. (2001). Svårt att lära – lätt att undervisa. NCM, Göteborgs universitet.
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Helenius, O. & Mouwitz, L. (2009). Matematiken – var finns den? NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer och beställ >>

Helenius, O. & Wallby, K. (2008). Människor och matematik – läsebok för nyfikna. NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer >>

Hodgen, J. & William, D. (2011). Mathematics inside the black box. Stockholms universitets förlag.

Högskoleverket (2004). Bildning och matematik. Stockholm: Högskoleverket.
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Johansson, B. (red). Minnen och dokument. Aurelius' räknelära från 1614: nyutgåva av den första tryckta läroboken i matematik som skrivits på svenska. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 1995. Nyutgåva av Aegidius Matthiae Aurelius Aritmetica Eller Een Kort och Eenfaldigh Räknebook uthi helle och brutne Taal. Uppsala, 1614.

Johansson, M. (2009). Lyfta matematiken. Luleå: BUF:s forskningsrapportserie.
Läs mer >>
Ladda ner >>

Kiselmann, C. & Mouwitz, L. (2008). Matematiktermer för skolan. NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer och beställ >>

Kungl. Vetenskapsakademien (2010). Matematik finns i allt.
Läs mer >>

Lindström, L. & Lindberg, L. (red.). (2005). Pedagogisk bedömning. Stockholm: HLS förlag.

Ljung, B-O. (2006). Karriär på prov. Rapport 1101-1475; 21 PRIM-gruppen. Stockholm: Lärarhögskolan, PRIM.
Läs mer och beställ >>

Lundberg, I. & Sterner, G. (2009). Dyskalkyli – finns det? NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer och beställ >>

McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal – en handbok. NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer och beställ >>

Mouwitz, L. (2001). Hur kan lärare lära? NCM, Göteborgs universitet.
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Myndigheten för skolutveckling (2008). Att lyfta den pedagogiska praktiken. Vägledning för processledare. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Myndigheten för Skolutveckling (2008). Naturorienterande ämnen. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Myndigheten för Skolutveckling (2007). Matematik. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Stockholm: Liber.
Ladda ner >>
Köp >>

Myndigheten för skolutveckling (2003). Baskunnande i matematik. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Myndigheten för skolutveckling (2003). Att granska och förbättra kvalitet. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
Ladda ner bok >>
Låna bok >>
Köp bok >>

Myndigheten för Skolutveckling (2003). Att granska och förbättra kvalitet. Studiehandledning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
Låna studiehandledning >>
Ladda ner eller köp studiehandledning >>

Myndigheten för Skolutveckling (2008). Mer än matematik. Stockholm: Liber.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Nordström, S. (red). (2009). Matematikundervisningen i Sverige för 100 år sedan. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria.

NCM, Nämnaren (2006: 1, 2, 3, 4). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 1, 2006 >>
Nämnaren, nr 2, 2006 >>
Nämnaren, nr 3, 2006 >>
Nämnaren, nr 4, 2006 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren (2007: 1, 2, 3, 4). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 1, 2007 >>
Nämnaren, nr 2, 2007 >>
Nämnaren, nr 3, 2007 >>
Nämnaren, nr 4, 2007 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren (2008: 1, 2, 3, 4). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 1, 2008 >>
Nämnaren, nr 2, 2008 >>
Nämnaren, nr 3, 2008 >>
Nämnaren, nr 4, 2008 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren (2009: 1, 2, 3, 4). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 1, 2009 >>
Nämnaren, nr 2, 2009 >>
Nämnaren, nr 3, 2009 >>
Nämnaren, nr 4, 2009 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren (2010: 1, 2, 3, 4). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 1, 2010 >>
Nämnaren, nr 2, 2010 >>
Nämnaren, nr 3, 2010 >>
Nämnaren, nr 4, 2010 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren. (2011: 1, 2, 3, 4). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 1, 2011 >>
Nämnaren, nr 2, 2011 >>
Nämnaren, nr 3, 2011 >>
Nämnaren, nr 4, 2011 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren. (2012: 1). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 1, 2012 >>
Prenumerera >>

NOMAD (2006: 1, 2, 3, 4). NCM, Göteborgs universitet.
NOMAD >>
Prenumerera >>

Olofsson, G. (2006). Likvärdig bedömning? Rapport 1101-1475; 23, PRIM-gruppen.
Stockholm : Lärarhögskolan, PRIM.

Pettersson, A. (2010). Bedömning av kunskap – för lärande och undervisning i matematik. Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet.

PRIM-gruppen. (2003). Tala om kunskap. Stockholm : PRIM-gruppen, Lärarhögskolan i Stockholm.

PRIM-gruppen. (1999). PRIM-gruppens matematikuppgifter för årskurs 9. Stockholm: PRIM.

Rystedt, E. & Trygg, L. (2005). Matematikverkstad – en handledning för att bygga, använda och utveckla matematikverkstäder. NCM, Göteborgs universitet.
Låna >>
Köp >>

Rystedt, E. & Trygg, L. (2010). Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer >>
Beställ >>

Skolverket (2012). Tid för matematik.
Ladda ner >>

Skolverket (2012). Lesson study och Learning study samt IKT i matematikundervisningen.
Ladda ner >>

Skolverket (2012). Laborativ matematik konkretiserande undervisning och matematikverkstäder.
Ladda ner >>

Skolverket (2012). Matematikundervisning i grundsärskolan.
Ladda ner >>

Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik.
Ladda ner >>

Skolverket (2011). Del ur Lgr 11, Kursplan i matematik, i grundskolan.
(Det är inte längre möjligt att ladda ner enbart kursplanen i matematik ...)
Läs mer >>


Skolverket (2009). TIMSS Advanced 2008. Huvudrapport. Rapport nr 336. Stockholm: Skolverket.
Läs mer och ladda ner >>

Skolverket (2009). Vad du måste veta för att sätta betyg i grundskolan. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2009). Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov? Rapport 330. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2009). Utvecklingssamtalet. Hur går det för ditt barn i skolan? Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2009). Kursplan med kommentarer till mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret i ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2008). Allmänna råd och kommentarer. För arbete med åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2008). Provbetyg, slutbetyg, likvärdig bedömning. Stockholm: Skolverket.
Läs mer och ladda ner >>

Skolverket (2008). Svenska elevers matematikkunskaper i TIMSS 2007. En djupanalys av hur eleverna förstår centrala matematiska begrepp och tillämpar beräkningsprocedurer. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2008). TIMSS 2007 – huvudrapport. Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2007). Bättre koll på läget. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2007). Ett lyft i karriären. Information om regeringens satsning på lärarfortbildning. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>


Broschyrer från Skolverket (2007).
Läs mer >>
Hur är läget i din kommun?
Ladda ner >>

Skolverket (2007). Hur är läget på din skola?
Ladda ner >>

Skolverket (2007). PISA 2006 – 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera – naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2007). PISA 2006 – sammanfattning av rapport nr 306. PISA 2006 – 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera – naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Resultaten i koncentrat. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2007). Skolverkets lägesbedömning 2007. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2007). Särskilt stöd i grundskolan. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2006). Allmänna råd och kommentarer för kvalitetsredovisning. Stockholm: Liber.
Ladda ner >>
Köpa >>

Skolverket Rapport 282 (2006). Lusten och möjligheten. Om lärares betydelse, arbetssituation och förutsättningar. Stockholm: Skolverket.
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Skolverket (2000). Att samla in och bearbeta data – Verktyg för utvärdering. Stockholm: Liber.
Ladda ner >>
Köpa >>
Låna >>

Skolverket (1997). Kommentar till Grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik. Stockholm: Liber.
Läs mer och ladda ner >>

Sveriges kommuner och landsting (2011). Öppna jämförelser - Tema Matematik.
Läs mer >>

Sveriges Kommuner och Landsting (2009). Analys öppna jämförelser grundskola 2009: Konsten att nå resultat – Erfarenheter från framgångsrika skolkommuner. Stockholm: SKL
Läs mer (sök på titeln) >>
Ladda ner >>

Sveriges kommuner och landsting (2009). Öppna jämförelser 2009 - Grundskola.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Sveriges kommuner och landsting (2008). Öppna jämförelser — Grundskola 2008.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Sveriges kommuner och landsting (2007). Öppna jämförelser — Grundskola 2007.
Ladda ner >>
Köpa >>

Teknikföretagen (2011). Utmaningen.
Läs mer >>

Så kan målen i åk 3 nås. Smakprov på stöd- och stimulansmaterial i matematik från NCM samt särtryck ur Hur många prickar har en gepard? Unga elever upptäcker matematik.
Kan inte beställas.