Uppdrag och stöd

I januari 2003 gav regeringen i uppdrag till Utbildningsdepartementet att tillsätta en delegation för att utarbeta en handlingsplan med förslag till åtgärder för att förändra attityder till och öka intresset för matematikämnet samt utveckla matematikundervisningen. Delegationens arbete resulterade i betänkandet Att lyfta matematiken – intresse, lärande och kompetens (SOU 2004:97).

Myndigheten för skolutveckling, MSU, fick därefter av regeringen i uppdrag att genomföra utvecklingsinsatser för att höja kvaliteten i matematikundervisningen i syfte att nå en ökad måluppfyllelse. I uppdraget står att Myndigheten skall samverka med Nationellt centrum för matematikutbildning. Stöd till lokala matematikutvecklare skall ges (Regeringsbeslut 111:8. U 2006/564/G). Myndigheten för skolutveckling upphörde den 1 okt 2008.

Insatserna ska bygga på det arbete som redan genomförts, pågår och planeras i kommunen. Målsättning är att det skall finnas minst en matematikutvecklare i varje kommun. Deras huvuduppdrag förväntas bli att

Insatserna riktas i första hand till lärare i grundskola, men alla som har uppdrag som matematikutvecklare är välkomna – såväl från förskola som gymnasieskola.

Lokala matematikutvecklare ska stödjas i arbetet med att långsiktigt utveckla matematikundervisningen i den egna kommunen. Stödet ska


Konferenser, litteratur och webb
Med utgångspunkt i regeringens särskilda matematiksatsning inbjöd Myndigheten för skolutveckling i maj 2006 samtliga kommuner att anmäla lokala matematikutvecklare för deltagande i kompetensutvecklingsinsatser i matematik. Konferenser har anordnats av NCM på tidigare uppdrag från MSU och numera från Skolverket. Fram t o m våren 2011 har totalt 19 konferensdagar erbjudits de kommunala matematikutvecklarna. Konferenserna har varit både regionala tvådagarskonferenser och nationella endagskonferenser. Från och med hösten 2009 finns också platser för 30 fristående skolor. En förteckning över genomförda konferenser och respektive program finns här >> Förutom konferenserna finns även andra former av stöd till matematikutvecklarnas arbete, som litteratur och webb.

Dåvarande MSU tecknade dessutom överenskommelser med Regionala utvecklingscentra, RUC för stöd till regionala nätverk för matematikutvecklare. Bidrag kunde även sökas från MSU av kommuner med matematikutvecklare.

Många matematikutvecklare har ingått i de satsningar som genomförts med medel från Skolverket,
se Matematiksatsningen 2009-2011 >>

RUC

Här finns länkar till samtliga RUC eller motsvarande.

BORÅS
Centrum för skolutveckling(CSU), Högskolan i Borås

FALUN
Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD)

GÄVLE
Pedagogiskt utvecklingscentrum (PUX), Högskolan i Gävle

GÖTEBORG
GRUC-Göteborgsregionens centrum, Göteborgs universitet

HALMSTAD
RUC, Högskolan i Halmstad

JÖNKÖPING
Pedagogiskt utvecklingscentrum – lärande i samverkan (PULS), Högskolan i Jönköping

KALMAR
Regionalt Pedagogiskt Utvecklingscentrum (PUC), Högskolan i Kalmar

KARLSTAD
RUC, Karlstads universitetet

KRISTIANSTAD
Enheten för kompetensutveckling, Högskolan Kristianstad

LINKÖPING
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Linköpings universitet

LULEÅ
RUC, Luleå tekniska universitet

MALMÖ
RUC, Malmö högskola

SKÖVDE
RUC, Högskolan i Skövde

STOCKHOLM
RUC, Lärarhögskolan Stockholm

SUNDSVALL
Regionalt utvecklingsnätverk (RUN), Mitthögskola Sundsvall

SÖDRA STOCKHOLM
Södertörns högskola, Omvärldssekretariatet - Skolutveckling

UMEÅ
RUC, Umeå universitet

UPPSALA
Regionalt pedagogiskt kunskapscentrum, Uppsala universitet

VÄNERSBORG
Forum för skolutveckling, Högskolan Trollhättan/Vänersborg

VÄSTERÅS/ESKILSTUNA
DURUC, Mälardalens högskola

VÄXJÖ
RUC, Växjö universitet

ÖREBRO
RUC, ny organisation tar form (pdf)
Örebro universitet