Omg 8, 2 feb 2009

Brandell, G., Grevholm, B., Wallby, K., Wallin, H. (red). (2009). Matematikdidaktiska frågor – resultat från en forskarskola. NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer och beställ >>

Kiselmann, C. & Mouwitz, L. (2008). Matematiktermer för skolan. NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer och beställ >>

NCM, Nämnaren. (2008: 4). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 4, 2008 >>
Prenumerera >>

Skolverket (2009). Kursplan med kommentarer till mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret i ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2008). Svenska elevers matematikkunskaper i TIMSS 2007. En djupanalys av hur eleverna förstår centrala matematiska begrepp och tillämpar beräkningsprocedurer. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2008). TIMSS 2007 – huvudrapport. Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Länkar till litteratur
Skolverket (2008). Bättre koll på läget. Kortversion av Skolverkets lägesbedömning 2008.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2008). TIMSS 2007 – uppgifter i matematik, årskurs 4.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2008). Med fokus på matematik och naturvetenskap (TIMSS). En jämförelse mellan TIMSS 2007 för årskurs 4 och de nationella målen för årskurs 5.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2008). TIMSS 2007 – Uppgifter i matematik, årskurs 8.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>