Nätverk

Här inbjuds alla matematikutvecklare att anmäla lokala nätverk i matematik inom skolor, mellan skolor, mellan olika skolfomer etc. På så sätt ges en bild och översikt av existerande nätverk som också kan underlätta kontakter mellan nätverk som har samma inriktning. Förteckningen kan kanske också inspirera till ytterligare nätverk i matematik. Nätverken samlas under respektive kommun.

Uppge
– kommun
– nätverkets namn
– deltagande skola/skolor och skolår
– syfte
– kontaktperson
och maila informationen till Lena Trygg.Borgholms kommun
(090408)
Oss kan ni räkna med!
Vi är ett gäng matematikintresserade pedagoger som arbetar med barn från 1–16 år. Syftet med nätverket är att utveckla och få en röd tråd i matematiken samt en samsyn mellan de olika enheterna i Borgholms kommun. Vårt arbete har mynnat ut i en matris där uppnåendemålen förtydligas. För närvarande arbetar vi med att skapa en idé bank, med aktiviteter och metodiska tips för arbete i enlighet med strävansmålen. 
Titta in och ta del av vårt arbete >>Klippans kommun
(080529)
I Klippans kommun har jag, Anna-Stina Bengtsson, (gymnasielärare och matematikutvecklare) och Mariann Fogelberg (kommunens utvecklingsledare och matematikutvecklare) inbjudit en lärare från varje skolstadium på kommunens skolor till två träffar under våren 2008. Vi har diskuterat synen på matematikundervisning och gett deltagarna i uppdrag att inventera behov/önskemål om fortbildning bland sina kollegor. Nästa träff blir i september. Syftet med nätverket är att deltagarna ska utgöra en länk mellan matematikutvecklarna och arbetslagen så att vi kan nå ut med information, men också ge deltagarna i uppdrag att följa upp den kompetensutveckling som vi planerar att genomföra så att den verkligen ger effekter i klassrummen.Ljungby kommun
Σ (”sigma”-gruppen)

Nätverket består av representanter från kommunens 17 skolor med representanter från år 1 till 9.

Syfte

  • Höja måluppfyllelsen
  • Ordna ”bra” fortbildning
  • Diskutera, jämföra läromedel
  • Samarbeta med andra kommuner om t ex föreläsningar och kurser
  • Hålla intresset för matematikundervisningen igång genom träffar för diskussion och utbyte av erfarenheter t ex i kafékvällar
  • Bygga nätverket vidare och ha med förskolan och förskoleklass
  • Förmedla information från forskning och skolverk ut till personal som arbetar med matematik.

Kontaktpersoner/matematikutvecklare:
Eva Söderholm (e-post: eva.soderholm@skola.ljungby.se)
Linda Stenkilsson (e-post: linda.stenkilsson@skola.ljungby.se)
Jeanette Alfredsson (e-post: jeanette.alfredsson@skola.ljungby.se)Markaryds kommun
(090828)
Vårt nätverk utgör en viktig del i det projekt som går under arbetsnamnet MAMMUT (MArkaryds kommuns satsning på en Medveten MatematikUTveckling). Nätverket täcker kommunens samtliga förskolor, grundskolor och vårt gymnasium. Det övergripande syftet är att förbättra elevernas resultat i matematikämnet. Nätverket är ett led i detta och utgör en kanal där vi sprider information, inspiration, samt fångar upp tankar, idéer och önskemål. Kontaktpersoner är kommunens matematikutvecklare Magnus Holmquist och Catarina Persson. Vi nås på adress: matematikutvecklare@markaryd.seStaffanstorps kommun
– matematiknätverksträff
– förskolor
– lyfta upp matematiken på förskolor
– Danuta SafferTranås kommun
I Tranås kommun har vi ett nätverk för matematiklärare från förskolan till gymnasiet, som vi kallar ambassadörsträffar. Det finns minst en matematikambassadör på varje skola/enhet. Nätverket består av 13 förskolor, dagbarnvårdare, träningsskolan, 9 grundskolor och en gymnasieskola. Vid vissa nätverksträffar deltar samtliga ambassadörer vid andra träffar har förskolan, F – år 5, och högstadiet tillsammans med gymnasiet sina skilda träffar. Vi träffas 3 ggr/termin under 1 1/2 timma.

Syftet med nätverket är att nå en ökad måluppfyllelse genom att sprida information, goda idéer och erfarenheter samt diskutera matematikutveckling med hjälp av laborativ matematik, matematikverkstäder och Lesson Study.
Alla matematikutvecklare får en prenumeration på Nämnaren vars innehåll också diskuteras.

Nätverksträffarnas sammankallande är Margaret Peterson, matematikutvecklare.
margaret.peterson@os.tranas.se