Länkar

Här samlas länkar som är av intresse för alla som – på olika sätt – arbetar med utveckling av matematikundervisning.


Matematikutvecklarnas kommunala webbsidor
Många matematikutvecklare sprider information via sin kommuns webbplats. Länkar till dessa sidor samlas
här >>


Allmänna råd
De allmänna råden handlar om hur lärare i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan bör planera och genomföra undervisningen utifrån de nya läroplanerna och kursplanerna. Råden handlar även om hur lärare bör tillämpa kunskapskraven vid bedömningen och betygssättningen, samt hur rektorn kan stödja en likvärdig bedömning på skolan. Det finns även råd som rör uppföljning och dokumentation som relaterar både till undervisningen och till det systematiska kvalitetsarbetet på skolan.
Allmänna råd >>


Rekorddeltagande på nationella konferensen den 17 november 2010

Antalet deltagande matematikutvecklare slog alla tidigare rekord på den senaste konferensen! Totalt deltog 388 matematikutvecklare. Konferensen hölls på Folkets hus i Stockholm och det intressanta programmet
återfinns här >>
Läs Skolverkets reportage från konferensen >>
Läs Skolverkets fyra frågor till deltagare på konferensen >>


Två utvärderingar
Satsningen på Matematikutvecklare har utvärderats av två oberoende undersökningar. En har genomförts av det danska matematikdidaktiska nationella videncentret NAVIMAT på uppdrag av Skolverket och en av universitetslektor em Anders Tengstrand, Linnéuniversitetet, på uppdrag av NCM. Tengstrands utvärdering presenterades på den nationella matematikutvecklarkonferensen 27 januari 2010 och båda utvärderingarna presenterades på Matematikbiennalen.
Läs NAVIMATs hela rapport eller se kortare presentation >>

Läs sammanfattning av Anders Tengstrands utvärdering >>
Läs hela rapporten >>
Se också Skolverket >>


Brev till Sveriges alla förvaltningschefer/skolchefer
Skolverket och NCM har tillsammas tagit fram ett PM som sammanfattar de viktigaste resultaten från ovanstående utvärderingar. Den 21 april 2010 skickades detta PM i mail till alla Sveriges förvaltningschefer/skolchefer.
Läs brevet >>
Läs PM >>


Skolverkets nyhetsbrev i matematik nr 8/2010
(101214)
I senaste numret finns flera artiklar om matematikutvecklare:
- Reportage från den nationella konferensen för matematikutvecklare i Stockholm den 17 nov.
- Intervjuer med fyra matematikutvecklare.
- Linköpings "Matteljé" och intervju med matematikutvecklarna Jessica Vesterlund och Patrik Gustafsson.
- Långsiktig matematiksatsning i  Luleå som leds av fil dr Monica Johansson och som tidigare också varit matematikutvecklare i kommunen.
- Matematik i alla ämnen i Ludvigsborgs friskola i Hörby.  I reportaget framkommer att skolan samarbetat med två matematikutvecklare i grannkommunen Höör.
Läs nyhetsbrevet >>


Gudrun Malmers stiftelse
2010 gick ett av stipendierna till matematikutvecklare Ann-Sofie Solman och matematiklärare Tina Åkegårdh för projektet Utmaningar för matematikintresserade elever i NV 1. Stipendiet är på 25 000 kr och Ann-Sofie Solman är matematikutvecklare i Skara kommun.

Flera matematikutvecklare har tidigare fått Gudrun Malmers stipendier.
Läs mer >>

Totalt har stiftelsen sen starten 1986 delat ut ett 100-tal stipendier till olika forskningsbaserade projekt som alla syftat till att främja klassrumsnära forskning och utvecklingsarbete om undervisning och lärande i matematik inom förskola, skola och vuxenutbildning. 
Läs mer >>


Tidigare Umeå kommun, numera Skolverket ...
Charlotta Blomqvist tidigare matematikutvecklare i Umeå kommun är numera visstidsanställd som expert på Skolverket. Hon kommer att arbeta inom Matematiksatsningen – som pågår fram t o m 2011 –  för att stödja, följa upp och planera utvecklingsinsatser. (101127 )
Läs mer i Origo >>


Skolverkets nyhetsbrev i matematik nr 7/2010
Rektorer svarar bland annat på fråga om matematikutvecklare på konferensen "Rektorer och matematikutbildning" i Malmö 12-13 oktober. Hämtat 101021
Läs mer >>


Tidigare Täby kommun, numera Skolverket ...
Louise Furness tidigare matematikutvecklare i Täby kommun är numera anställd som expert på Skolverket. Frågor om hur Skolverket på bästa sätt kan stödja de lokala matematikutvecklarna är en del av hennes nya arbetsuppgifter.
Läs mer >>


Konferens i Sunne
Matematikavdelningen på Karlstads universitet planerar för två inspirationsdagar i matematik 1-2 november.
Läs mer >>


NT-utvecklare
Skolverket redovisar regeringsuppdraget Förslag till hur undervisningen i naturvetenskap och teknik för tidiga åldrar kan stärkas och för bl a fram att erfarenheter från satsningen på matematikutvecklare bör beaktas. Skolverket föreslår att huvudmännen stimuleras att utse lokala NT-utvecklare för de tidiga åldrarna. 
4.2.3 NT-utvecklare
I syfte att stärka kompetensutvecklingen lokalt, bör huvudmännen stimuleras att utse NT-utvecklare för de tidiga åldrarna. Skolverket kan erbjuda kompetensutveckling för att dessa personer ska kunna utveckla sin roll i sin hemkommun och på sin skola. NT-utvecklarna kan, förutom att genomföra lokalt utvecklingsarbete, även fungera som vägledare till stöd- och forskningsmaterial. Strävan bör också vara att sträva efter att uppmuntra olika former av nätverk mellan skolor, lärarutbildningar, regionala utvecklingscentrum och forskningsmiljöer. Skolverket föreslår därför att ett nätverk av resurspersoner etableras och erbjuds kompetensutveckling.
Läs hela rapporten >>


Matematikbiennal 2010
Information om Matematikbiennalen i Stockholm finns här >>


NCETM:s webb för matematikutvecklare
NCETM, National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics är den brittiska motsvarigheten till svenska NCM. En ingång på deras webbplats är benämnd The Excellence in Mathematics Leadership och där finns mycket även för svenska matematikutvecklare att ta del av. Så här beskriver de själva sidorna: It explores some of the key elements and core responsibilites of subject leadership, and has much to offer new or aspiring subject leaders, as well as those who would like to refresh their thinking.
The Excellence in Mathematics Leadership >>
Registrera dig gärna, det är enkelt och kostnadsfritt. Det finns naturligtvis mycket annat som också är av intresse på övriga delar av webbplatsen.


SIRIS – kvalitet och resultat i skolan
Statsbidrag för att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva, räkna
Här finns ansökningar och uppföljningar >>


Kommunal skolriksdag – information om matematikutvecklare
Under den Kommunala skolriksdagen som hölls i Stockholm 24–25 mars 2009, hade ett av seminarierna rubriken Matematik – hur kan vi vända den negativa trenden? Bengt Johansson och Elisabeth Rystedt ansvarade för seminariet och presenterade en sammanställning av alla de pågående och planerade nationella insatser och reformer som berör matematikutbildningen. De drygt 300 skolcheferna fick sedan information om satsningen på matematikutvecklare och statistik på t ex hur mycket tid som matematikutvecklare har avsatt för sitt uppdrag inom ramen för sin tjänst. Passet avslutades med en kort sammanfattning av vad 340 matematikutvecklare svarade på en fråga som ställdes under höstens regionala konferenser. Frågan löd: NCM ska träffa skolchefer i slutet av mars. Vad vill ni att vi ska förmedla så att skolcheferna i än högre grad kan verka för att lyfta matematiken i den egna kommunen?

Deltagande skolchefer fick också en bokpåse som bl a innehöll Förstå och använda tal – en handbok.

Dokumentationen från Matematik – hur kan vi vända den negativa trenden? finns här >>

Se program för Kommunal skolriksdag 24–25 mars 2009 >>


Skolverket: Nyhetsbrev – matematik
Skolverket kommer att följa upp och sprida lärande exempel från påbörjade utvecklingsprojekt i regioner, kommuner och enskilda skolor. Man kommer att informera om nyheter angående inspirationsmaterial, konferenser och slutrapporteringar av olika typer av projekt samt följa upp den pågående matematikutvecklarsatsningen. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet.
Om nyhetsbreven >>

Nyhetsbrev matematik 04/2010
I Nyhetsbrevet återges bl a en intervju med Elisabeth Rystedt som är ansvarig projektledare på NCM för stödet till matematikutvecklare. Det finns också en artikel om Ann Karlberg och hennes arbete som matematikutvecklare i Nacka kommun.
Läs nyhetsbrevet >>

Nyhetsbrev matematik 14 jan 2009
I detta nyhetsbrev finns bl a reportage från den regionala konferensen som anordnades av NCM för matematikutvecklare i Stockholm. Regionala konferenser med samma ramprogram genomfördes även i Region Göteborg, Karlstad, Sundsvall och Växjö under hösten 2008. De ingick i den sjunde konferensomgången för matematikutvecklare, sedan NCM fick uppdraget av Myndigheten för skolutveckling hösten 2006.
Läs nyhetsbrevet >>
Se programmet för Stockholm >>
Se övriga konferensprogram >>


Matematikutvecklare med uppdrag att skapa lust
Skolverkets intervju med fem matematikutvecklare i Region Göteborg. De intervjuade är Ingvor Kvist från Kungälv, Håkan Cajander från Halmstad, Anna Magnusson och Christina Terner från Varberg samt Gudrun Tidäng från Partille.
Läs intervjuerna >>

Reserapport från ICME 11
Svenska kommittén för matematikutbildning (SKM) inbjöd bl a matematikutvecklare att söka stipendier för deltagande i ICME 11 som hölls i Monterrey, Mexico den 6–13 juli, 2008. Elva matematikutvecklare fick stipendium. Caroline Eriksson och Malin Lindwall i Halmstad har skrivit en reserapport.
Läs rapport >>


Ingvar Lindqvistpriset
Priset har fått sitt namn efter professor Ingvar Lindqvist, som tog initiativ till en rad akademiaktiviteter som alla är ägnade att visa på lärarnas viktiga roll i samhället. Priset utdelas sedan 1991. Prissumman är på 50 000 kr per prisområde och 20 000 kr till respektive skola. Matematikutvecklare Doris Lindberg på  Carlssons skola, Stockholm fick priset i matematik 2009.
Läs mer om Ingvar Lindqvistprisen>>


Skolblad för grundskolan
Skolbladen är en sammanställning av statistikuppgifter på skolnivå. Vissa uppgifter presenteras i form av grafer. Uppgifterna visas i Pdf-format vilket underlättar för utskrift. Just nu finns Skolbladen endast på grundskolenivå, men Skolverket arbetar med att ta fram dem även på gymnasienivå.
Läs mer >>


Skolforum 2007
Här finns ett kort referat med foton från Skolforum 29–31 okt 2007 >>


Nätverksträff med Regionala utvecklingscentrum, RUC 10 okt 2007
Myndigheten för skolutveckling har slutit avtal med 20 RUC för att stödja matematikutvecklare och matematiklärare på regional nivå. Myndigheten bjöd in dem till en träff som dokumenterats på MSU:s webbplats. Där finns möjlighet att ta del av flera av programpunkterna:
– Presentation av arbetet på de regionala utvecklingscentrum i Linköping och Uppsala
– Intervjuer med RUC: Eva Taflin (PUD i Dalarna), Stefan Löfwall (RUC i Karlstad) och Monica Pettersson (DURUC i Mälardalen)
– Information om Skolverket och matematikundervisningen i Finland, Kirsti Hemmi (Skolverket)
Läs mer >>


Regional matematikutvecklarkonferens i Stockholm 10–11 okt 2007
På webbplatsen för Myndigheten för skolutveckling finns två intressanta artiklar från konferensen. Den ena sammanfattar diskussionen i en av grupperna om hur man ser på sitt uppdrag och hur man kan skapa förankring i sitt arbete. Den andra artikeln är en intervju med Ann-Charlotte Munther som är matematikuktvecklare i Flen.
Gruppdiskussion mellan matematikutvecklarer >>
Intervju med Ann-Charlotte Munther >>


Matematikutvecklarkonferensen 3 maj 2007
Myndigheten för skolutveckling har dokumenterat den stora nationella konferensen för Matematikutvecklare som hölls i Stockholm den 3 maj. Det var 339 matematikutvecklare som lyssnade till medverkande från Utbildningsdepartementet, Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, Utbildningsradion samt Nationellt Centrum för Matematikutbildning som också arrangerade konferensen.
Läs mer >>


Lärarfortbildning
Skolverket har en webbplats med namnet Lärarfortbildning. Där presenteras bland annat Lärarlyftet, den nu aktuella satsningen på lärares fortbildning.
Läs mer >>