RUC

Förteckning över RUC
Här finns länkar till alla RUC >>

Regionalt stöd till utvecklingsprojekt i matematik
Inom ramen för den pågående matematiksatsningen har Skolverket tecknat avtal med landets regionala resurscentrum (RUC) om stöd till lokala utvecklingsprojekt.

Stödinsatserna ska vara riktade mot de lokala projekten inom Matematiksatsningen 2010-2011 och avse insatser i de obligatoriska skolformerna. De kan t ex handla om att initiera och etablera nätverk, att driva regional kompetensutveckling, att erbjuda handledning eller att bistå vid uppföljning och utvärdering av de lokala projekten.

RUC ska också aktivt försöka involvera de skolhuvudmän som sökt men inte beviljats bidrag från Skolverket. Även de huvudmän som inte ansökt om bidrag ska inom respektive region kontaktas och särskilt uppmärksammas på de insatser RUC genomför. (Nov 2010)
Läs mer >>

Referensgrupp
Representanter för samtliga RUC inbjuds numera alltid till alla konferenser för matematikutvecklare. I överenskommelse mellan Skolverket och NCM (Skolverkets Dnr 2009:341) skrivs fram att minst fem representanter från RUC ska ingå i en referensgrupp tillsammans med NCM, Skolverket och minst fem matematikutvecklare. Referensgruppens uppgift är att vara rådgivande vid planering och genomförande av det nationella stödet till matematikutvecklare.

Övrigt
Nätverksträff RUC–NCM i Göteborg, 13 januari 2009
Den negativa trenden med försämrade betyg och resultat på utvärderingar av våra elevers matematikkunskaper tycks fortsätta. Vilka satsningar pågår och planeras på olika nivåer i vårt utbildningssystem? Hur långt räcker det?

Flera av de insatser och reformer som pågår och planeras och som regeringen aviserat för de närmaste åren berör matematikämnet på olika sätt: Läsa- skriva- räknasatsningen, nya mål och nationella prov i matematik för åk 3, individuella utvecklingsplaner, skriftliga omdömen och åtgärdsprogram, Lärarlyftet, Förskoleyftet, kursplanepreciseringar i Lpfö, Mattebron, gymnasiala spetsutbildningar, en ny skolinspektion med fokus på matematik, kursplanearbete för grundskolan och gymnasieskolan med tillhörande betygsreform, treårig satsning på matematik, naturvetenskap och teknik, Teknikdelegation för fler ingenjörer, Lärarutbildningsutredningen och en sannolik fortsatt satsning på Matematikutvecklarna efter regeringens positiva omdöme i höstens budgetproposition.

Trots nämnda insatser är det långt kvar till den handlingsplan som föreslogs i Matematikdelegationens betänkande. Samtidigt visar pågående och planerade aktiviteter och insatser på behovet av samordning och samverkan så att olika initiativ och åtgärder blir bättre kända och använda på effektivt och konstruktivt sätt – så att de når landets lärare, kommer eleverna till del och leder till bättre matematikkunnande.

Mot denna bakgrund bjöd NCM in representanter för landets regionala utvecklingscentra till en konferens i Göteborg 13 januari 2009.

Syftet var att ge möjlighet till informationsutbyte och diskussion kring det aktuella läget samt att inspirera till samverkan och samarbete som kan medverka till att bryta negativa trender och få till stånd en positiv utveckling av svensk matematikutbildning.

Läs mer …
Program >>
Deltagarlista >>
Bengt Johanssons inledning >>
Matematikutvecklare – en presentation >>
Skolverket >>
Statens skolinspektion >>

Nätverksträff med Regionala utvecklingscentrum, RUC 10 okt 2007
Myndigheten för skolutveckling har slutit avtal med 20 RUC för att stödja matematikutvecklare och matematiklärare på regional nivå. Myndigheten bjöd in dem till en träff som dokumenterats på MSU:s webbplats. Där finns möjlighet att ta del av flera av programpunkterna:
– Presentation av arbetet på de regionala utvecklingscentrum i Linköping och Uppsala
– Intervjuer med RUC: Eva Taflin (PUD i Dalarna), Stefan Löfwall (RUC i Karlstad) och Monica Pettersson (DURUC i Mälardalen)
– Information om Skolverket och matematikundervisningen i Finland, Kirsti Hemmi (Skolverket)
Läs mer >>

Konferensomgång 2
NCM inbjöd ansvariga vid landets lärarutbildningar och RUC till det andra konferenstillfället för matematikutvecklare. Lärosätena erbjöds möjlighet att informera om det stöd som kan ges till matematikutvecklare/kommuner.
Läs inbjudan >>

MSU
För att stödja regionerna/kommunerna i uppbyggnaden och utvecklingen av nätverk inbjöd MSU Regionala utvecklingscentra (RUC) till samarbete kring kompetensutvecklingsinsatser i matematik. Överenskommelser tecknades mellan MSU och 20 av landets RUC.