Samlad litteraturlista

… till och med våren 2012

Berg, G. & Scherp, H-Å. (red) (2003). Skolutvecklingens många ansikten. Myndigheten för skolutveckling. Stockholm: Liber.
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Bergius, B., Emanuelsson, G., Emanuelsson, L. & Ryding, R. (red) (2011). Matematik - ett grundämne. NCM, Göteborgs universitet.

Bergius, B. & Emanuelsson, L. (2008). Hur många prickar har en gepard? NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer >>

Boesen, J. m fl (red) (2006). Lära och undervisa matematik: internationella perspektiv. NCM, Göteborgs universitet.
Låna >>
Köp >>

Brandell, G., Grevholm, B., Wallby, K., Wallin, H. (red) (2009). Matematikdidaktiska frågor – resultat från en forskarskola. NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer och beställ >>

Doverborg, E. & Emanuelsson, G. (red) (2006). Små barns matematik. NCM, Göteborgs universitet.
Låna >>
Köp >>

Doverborg, E. & Wallby, A. (2012). Barn och matematik, 0–3 år. NCM, Göteborgs universitet.

Ds 2005:16. (2005). Att fånga kunnandet om lärande och undervisning. Stockholm: Utbildnings- och kulturdepartementet.
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Emanuelsson, G. & Doverborg, E. (red) (2006). Matematik i förskolan. (NämnarenTEMA). NCM, Göteborgs universitet.
Låna >>
Köp >>

Emanuelsson, G. (2001). Svårt att lära – lätt att undervisa. NCM, Göteborgs universitet.
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Helenius, O. & Mouwitz, L. (2009). Matematiken – var finns den? NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer och beställ >>

Helenius, O. & Wallby, K. (2008). Människor och matematik – läsebok för nyfikna. NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer >>

Hodgen, J. & William, D. (2011). Mathematics inside the black box. Stockholms universitets förlag.

Högskoleverket (2004). Bildning och matematik. Stockholm: Högskoleverket.
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Johansson, B. (red). Minnen och dokument. Aurelius' räknelära från 1614: nyutgåva av den första tryckta läroboken i matematik som skrivits på svenska. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 1995. Nyutgåva av Aegidius Matthiae Aurelius Aritmetica Eller Een Kort och Eenfaldigh Räknebook uthi helle och brutne Taal. Uppsala, 1614.

Johansson, M. (2009). Lyfta matematiken. Luleå: BUF:s forskningsrapportserie.
Läs mer >>
Ladda ner >>

Kiselmann, C. & Mouwitz, L. (2008). Matematiktermer för skolan. NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer och beställ >>

Kungl. Vetenskapsakademien (2010). Matematik finns i allt.
Läs mer >>

Lindström, L. & Lindberg, L. (red.). (2005). Pedagogisk bedömning. Stockholm: HLS förlag.

Ljung, B-O. (2006). Karriär på prov. Rapport 1101-1475; 21 PRIM-gruppen. Stockholm: Lärarhögskolan, PRIM.
Läs mer och beställ >>

Lundberg, I. & Sterner, G. (2009). Dyskalkyli – finns det? NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer och beställ >>

McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal – en handbok. NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer och beställ >>

Mouwitz, L. (2001). Hur kan lärare lära? NCM, Göteborgs universitet.
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Myndigheten för skolutveckling (2008). Att lyfta den pedagogiska praktiken. Vägledning för processledare. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Myndigheten för Skolutveckling (2008). Naturorienterande ämnen. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Myndigheten för Skolutveckling (2007). Matematik. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Stockholm: Liber.
Ladda ner >>
Köp >>

Myndigheten för skolutveckling (2003). Baskunnande i matematik. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Myndigheten för skolutveckling (2003). Att granska och förbättra kvalitet. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
Ladda ner bok >>
Låna bok >>
Köp bok >>

Myndigheten för Skolutveckling (2003). Att granska och förbättra kvalitet. Studiehandledning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
Låna studiehandledning >>
Ladda ner eller köp studiehandledning >>

Myndigheten för Skolutveckling (2008). Mer än matematik. Stockholm: Liber.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Nordström, S. (red). (2009). Matematikundervisningen i Sverige för 100 år sedan. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria.

NCM, Nämnaren (2006: 1, 2, 3, 4). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 1, 2006 >>
Nämnaren, nr 2, 2006 >>
Nämnaren, nr 3, 2006 >>
Nämnaren, nr 4, 2006 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren (2007: 1, 2, 3, 4). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 1, 2007 >>
Nämnaren, nr 2, 2007 >>
Nämnaren, nr 3, 2007 >>
Nämnaren, nr 4, 2007 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren (2008: 1, 2, 3, 4). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 1, 2008 >>
Nämnaren, nr 2, 2008 >>
Nämnaren, nr 3, 2008 >>
Nämnaren, nr 4, 2008 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren (2009: 1, 2, 3, 4). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 1, 2009 >>
Nämnaren, nr 2, 2009 >>
Nämnaren, nr 3, 2009 >>
Nämnaren, nr 4, 2009 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren (2010: 1, 2, 3, 4). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 1, 2010 >>
Nämnaren, nr 2, 2010 >>
Nämnaren, nr 3, 2010 >>
Nämnaren, nr 4, 2010 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren. (2011: 1, 2, 3, 4). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 1, 2011 >>
Nämnaren, nr 2, 2011 >>
Nämnaren, nr 3, 2011 >>
Nämnaren, nr 4, 2011 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren. (2012: 1). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 1, 2012 >>
Prenumerera >>

NOMAD (2006: 1, 2, 3, 4). NCM, Göteborgs universitet.
NOMAD >>
Prenumerera >>

Olofsson, G. (2006). Likvärdig bedömning? Rapport 1101-1475; 23, PRIM-gruppen.
Stockholm : Lärarhögskolan, PRIM.

Pettersson, A. (2010). Bedömning av kunskap – för lärande och undervisning i matematik. Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet.

PRIM-gruppen. (2003). Tala om kunskap. Stockholm : PRIM-gruppen, Lärarhögskolan i Stockholm.

PRIM-gruppen. (1999). PRIM-gruppens matematikuppgifter för årskurs 9. Stockholm: PRIM.

Rystedt, E. & Trygg, L. (2005). Matematikverkstad – en handledning för att bygga, använda och utveckla matematikverkstäder. NCM, Göteborgs universitet.
Låna >>
Köp >>

Rystedt, E. & Trygg, L. (2010). Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer >>
Beställ >>

Skolverket (2012). Tid för matematik.
Ladda ner >>

Skolverket (2012). Lesson study och Learning study samt IKT i matematikundervisningen.
Ladda ner >>

Skolverket (2012). Laborativ matematik konkretiserande undervisning och matematikverkstäder.
Ladda ner >>

Skolverket (2012). Matematikundervisning i grundsärskolan.
Ladda ner >>

Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik.
Ladda ner >>

Skolverket (2011). Del ur Lgr 11, Kursplan i matematik, i grundskolan.
(Det är inte längre möjligt att ladda ner enbart kursplanen i matematik ...)
Läs mer >>


Skolverket (2009). TIMSS Advanced 2008. Huvudrapport. Rapport nr 336. Stockholm: Skolverket.
Läs mer och ladda ner >>

Skolverket (2009). Vad du måste veta för att sätta betyg i grundskolan. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2009). Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov? Rapport 330. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2009). Utvecklingssamtalet. Hur går det för ditt barn i skolan? Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2009). Kursplan med kommentarer till mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret i ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2008). Allmänna råd och kommentarer. För arbete med åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2008). Provbetyg, slutbetyg, likvärdig bedömning. Stockholm: Skolverket.
Läs mer och ladda ner >>

Skolverket (2008). Svenska elevers matematikkunskaper i TIMSS 2007. En djupanalys av hur eleverna förstår centrala matematiska begrepp och tillämpar beräkningsprocedurer. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2008). TIMSS 2007 – huvudrapport. Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2007). Bättre koll på läget. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2007). Ett lyft i karriären. Information om regeringens satsning på lärarfortbildning. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>


Broschyrer från Skolverket (2007).
Läs mer >>
Hur är läget i din kommun?
Ladda ner >>

Skolverket (2007). Hur är läget på din skola?
Ladda ner >>

Skolverket (2007). PISA 2006 – 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera – naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2007). PISA 2006 – sammanfattning av rapport nr 306. PISA 2006 – 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera – naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Resultaten i koncentrat. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2007). Skolverkets lägesbedömning 2007. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2007). Särskilt stöd i grundskolan. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket (2006). Allmänna råd och kommentarer för kvalitetsredovisning. Stockholm: Liber.
Ladda ner >>
Köpa >>

Skolverket Rapport 282 (2006). Lusten och möjligheten. Om lärares betydelse, arbetssituation och förutsättningar. Stockholm: Skolverket.
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Skolverket (2000). Att samla in och bearbeta data – Verktyg för utvärdering. Stockholm: Liber.
Ladda ner >>
Köpa >>
Låna >>

Skolverket (1997). Kommentar till Grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik. Stockholm: Liber.
Läs mer och ladda ner >>

Sveriges kommuner och landsting (2011). Öppna jämförelser - Tema Matematik.
Läs mer >>

Sveriges Kommuner och Landsting (2009). Analys öppna jämförelser grundskola 2009: Konsten att nå resultat – Erfarenheter från framgångsrika skolkommuner. Stockholm: SKL
Läs mer (sök på titeln) >>
Ladda ner >>

Sveriges kommuner och landsting (2009). Öppna jämförelser 2009 - Grundskola.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Sveriges kommuner och landsting (2008). Öppna jämförelser — Grundskola 2008.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Sveriges kommuner och landsting (2007). Öppna jämförelser — Grundskola 2007.
Ladda ner >>
Köpa >>

Teknikföretagen (2011). Utmaningen.
Läs mer >>

Så kan målen i åk 3 nås. Smakprov på stöd- och stimulansmaterial i matematik från NCM samt särtryck ur Hur många prickar har en gepard? Unga elever upptäcker matematik.
Kan inte beställas.