Uppmärksammat i media

Västerås

Med start under hösten 2009 har tio matematikmentorer, på 20% vardera, utsetts för att tillsammans med matematikutvecklaren Helena Lilja bilda ett matteteam. Det främsta syftet är förstås att förbättra och förstärka undervisningen i matematik, något som är mycket angeläget. Matematikmentorerna arbetar i första hand på egna skolan och därefter på skolor inom respektive område. I den broschyr som delades ut på Skolforum 2009 beskrivs arbetet kortfattat. (091103)
Läs broschyr >>
---
Vi lyfter matematiken är namnet på en satsning som varit igång några år i Västerås. Kompetensutvecklingsinsatser har gjorts eller planeras i form av bland annat resursgruppsutbildning, utematte, matematikverkstad, familjematematik, distanskurs i problemlösning och en hel del annat. Allt detta presenteras i en folder, vilken avslutas med goda råd från Västerås matematikutvecklare. (061128)
Läs mer >>
---
En utvärdering av resursgruppsutbildningen har genomförts. (070514)
Läs mer >>
---
Att lära in matte ute. Leder kompetensutveckling i matematik till ett förändrat arbetssätt? En undersökning vid två skolor. Examensarbete på Lärarprogrammet vid Uppsala universitet. (070528)
Läs mer >>

Karlstad

Matematikutvecklaren i Karlstad ger exempel på pågående matematikprojekt i kommunen:
Matematik utan gränser ger möjlighet för elever i år 9 att läsa fördjupad matematik med inriktning mot gymnasiets MaA.
Elevers lärande i matematik syftar till att öka förståelsen för elevers matematikutveckling från förskoleklass/förskola till gymnasieskola.
Matematikverkstäder. Studiecirkel för pedagoger/skolor som är intresserade av att bygga matematikverkstäder.
Manet (MAth NETwork). Ett mejl-nätverk, för att sprida information och goda idéer, fråga om tips, stöd mm i kommunens skolor/förskolor.
Läs mer >>

Läsåret 00/01 startade projektet Hur lär ungdomar? Samverkan grundskola – gymnasieskola inom Karlstads gymnasieregion. Projektet omfattade fem kommuner med femton skolor med elever i år 7–9 och fem gymnasieskolor med olika profil och kultur. En viktig lärdom är att nätverk är ett bra sätt att få kontakt med skolor när information ska ut eller när man behöver skolornas synpunkter på något. Även kontakten mellan skolorna underlättas eftersom man känner någon på de andra skolorna. (061128)
Läs mer >>

Haninge och Karlskoga

Karlskoga har, som Haninge, kämpat med dålig måluppfyllelse och låga meritvärden. Nu har en grupp politiker och tänstemän, däribland två matematikutvecklare, från Karlskoga besökt Haninge och deras matematikutvecklare för att ta del av kommuens utvecklingsarbete och erfarenheter. (090527)
Läs mer >>

Malung/Sälen

Ett nummer av Matematiknytt, som sammanställts av matematikutvecklare Conny Roos. (081113)
Läs Matematiknytt nr 2 >>

Surahammar

I Surahammar bedrivs matematikutveckling bland annat genom matematikcaféer, nätverk, studiedagar och förskoleprojekt. (081110)
Läs mer >>
Se bildspel från en studiedag om matematik (5.05 Mb) >>

Skinnskatteberg

Matematikutvecklare Lars Andersson har lagt upp en webbsida Matematikutveckling i Skinnskatteberg så att lärarna ska kunna hålla sig uppdaterade om vad som är på gång när det gäller matematikutveckling i kommunen. På webbplatsen finns bl a genomförda och planerade studiedagar, presentation av högskolekurser i Falun, länkar till matematiksidor och listor på intressant matematiklitteratur. Det finns också en kort presentation av matematikutvecklaren och vilka kurser och konferenser som han deltar i – i rollen som matematikutvecklare. (071012)
Till webbsidan >>

Kungälvs kommun

Förskola och skola i Kungälvs kommun är uppdelade i tre områden: Västra Tullens, Inlands och Kustens område.

Kustens område
På Kustens område finns en matematikutvecklartjänst på 25 % och ett matematiknätverk. En del av innehållet är Matematikmosaik, dyskalkyli, matematik från början, familjematematik, matematikverkstad, en longitudinell studie, problemlösning och Lesson Study. (070215)
Läs mer >>

Västra Tullens område
Västra Tullens mattenätverk startade för cirka fem år sedan med syfte att planera en studiedag. Arbetet har sedan fortsatt med mer nätverksarbete, inköp av litteratur och material, diskussioner om åldersövergripande frågor etc. Nätverket har bland annat iordningställt en pärm med mattespel, mattelådor och förslag på aktiviteter som kan skapa diskussion och lust för matematik. (070215)
Läs mer >>


Uppmärksammat i media

Sunne
Matematikutvecklare och lärare Anna Fransson har ansvarat för att bygga upp matematikverkstäder i samtliga Sunnes grundskolor. För detta har Sunne fått en miljon kronor i bidrag från Skolverket. I artikeln besvarar Anna frågor om vad en matematikverkstad är och vad som är målet för verksamheten. (100212)
Läs mer >>

Borlänge
Borlänge sökte och fick 258 000 kr för två projekt, berättar Jenny Isberg, matematikutvecklare. Forssaklackskolan startar en projekttjänst på deltid riktad mot två sjundeklasser. Alla elever i gruppen får en extra lektion matematik i veckan. Elever som behöver extra stöd får sedan en eller två ytterligare tillfällen i veckan. Borlänge kommun startar också en särskild matematikgrupp med elever i femman och sexan som träffas en gång i veckan. Gruppen får 25–30 barn som redan har anmält sig. (090902)
Läs mer >>

Leksand
Personal vid kommunens förskolor I Leksand har utbildats till matematikpiloter. Allt för att tidigt kunna väcka – och behålla – barnens intresse för matematik.
Susanne Heljestrand, matematikutvecklare i Leksand och Camilla Sand-Mårsén naturhälsopedagog och lärare har bl a ansvarat för en uppskattad kompetensutvecklingsdag ute i naturen.
– Matematik finns överallt, det gäller bara att lyfta fram det och att inte vara rädd. Mycket av det vi håller på med i vardagen är matematik, säger Susanne Heljestrand.
– Det får inte heller vara krångligt eller dyrt. Allt vi gör här i dag kan man börja med redan i morgon på den egna förskolan, fyller Camilla Sand-Mårsén i. (090421)
Läs mer >>

Smedjebacken
Skolverket har beviljat den ansökan som barn- och utbildningsförvaltningen lämnat in. Smedjebacken får 291 000 kronor för 2009. Förra terminen blev Jörgen Hellman och Gun Magnusson Forsberg språk-, läs- och skrivutvecklare. Sedan tidigare är Marie Vennberg matematikutvecklare. De tre basfärdighetsutvecklarna ska vara ett stöd till lärarna, de ska sprda information om utbildningar och även hålla i fortbildningar. Marie Vennberg  ska bl a hålla kompetensutveckling i cirkelform om grundläggande matematik. (090406)
Läs mer >>

Bengtsfors
Storsatsning i Bengtsfors
Alla lärare i kommunen som undervisar i matematik deltar i en långsiktig kompetensutveckling som började i augusti 2008. Utifrån personalenkäter och elevdiagnoser arbetar skolledare, lokala och kommunala matematikutvecklare med att entusiasmera lärare att förbättra utbytet i matematikundervisningen. Ca 60 lärare går distanskurser i matematik vid Högskolan Dalarna inom Lärarlyftet. (090127)
Läs mer >>

Hällefors
Matematik i fokus för lärare
Ämnet matematik ställdes i fokus under lärarnas studiedag i Hällefors. I en utställning skapad av matematikutvecklare Barbro Wase Johannesson och kollegor betonades vikten av den röda tråden från förskolan ända till gymnasiet. (081030)
Läs mer >>

Orsa
Att utveckla och synliggöra matematiken i förskolan
Matematikutvecklarna Karin Hedberg och EvaLena Johansson har intervjuats i Mora Tidning. (080521)
Läs artikel >>

Karlskoga
Samordnare för utveckling i matte och svenska
När höstterminen i grundskolan startar i Karlskoga på onsdag blir det med en ny satsning för att komma tillrätta med de låga betygen för många elever när de går ut nian. Det handlar om tre projektanställda ämnesutvecklare, som delar på två tjänster. (080818)
Läs mer >>
Högstadieelever gjorde Kängurutestet
Nu tar Karlskoga kommun krafttag med matematikundervisningen. Högstadieeleverna genomförde Kängurun som ska få dem att se matten med nya ögon. Kängurutestet är utvecklat i Frankrike 1994. Miljoner elever i olika länder gör testet samtidigt varje år. I år är Karlskoga kommun med för första gången, tack vare matematikutvecklare Dag Berge. (080406)
Läs mer >>

Eda
Matematikutvecklare för ökat matematikintresse
Förhoppningen är att det ska bli fler elever som tycker att matematik är roligt. Det säger Gun Andersson, specialpedagog och matematikutvecklare i Eda kommun till NWT angående det matematikprojekt som inleddes i fjol. (071026)
Läs mer >>