Uppdrag och stöd

I januari 2003 gav regeringen i uppdrag till Utbildningsdepartementet att tillsätta en delegation för att utarbeta en handlingsplan med förslag till åtgärder för att förändra attityder till och öka intresset för matematikämnet samt utveckla matematikundervisningen. Delegationens arbete resulterade i betänkandet Att lyfta matematiken – intresse, lärande och kompetens (SOU 2004:97).

Myndigheten för skolutveckling, MSU, fick därefter av regeringen i uppdrag att genomföra utvecklingsinsatser för att höja kvaliteten i matematikundervisningen i syfte att nå en ökad måluppfyllelse. I uppdraget står att Myndigheten skall samverka med Nationellt centrum för matematikutbildning. Stöd till lokala matematikutvecklare skall ges (Regeringsbeslut 111:8. U 2006/564/G). Myndigheten för skolutveckling upphörde den 1 okt 2008.

Insatserna ska bygga på det arbete som redan genomförts, pågår och planeras i kommunen. Målsättning är att det skall finnas minst en matematikutvecklare i varje kommun. Deras huvuduppdrag förväntas bli att

  • genomföra lokalt utvecklingsarbete
  • fungera som vägledare till forsknings- och annat inspirationsmaterial.

Insatserna riktas i första hand till lärare i grundskola, men alla som har uppdrag som matematikutvecklare är välkomna – såväl från förskola som gymnasieskola.

Lokala matematikutvecklare ska stödjas i arbetet med att långsiktigt utveckla matematikundervisningen i den egna kommunen. Stödet ska

  • lyfta fram relevant forskning och aktuella utvecklingsarbeten om lärande och undervisning i matematik samt om skolutveckling
  • ge möjlighet till erfarenhetsbyte kring utvecklingsarbete i matematik på skol-, skolområdes-, kommunal och regional nivå
  • visa på verktyg för hur lokalt utvecklingsarbete i matematik kan planeras, genomföras och utvärderas
  • bidra till uppbyggnad och utveckling av nätverk kring matematik på lokal, regional och nationell nivå.


Konferenser, litteratur och webb
Med utgångspunkt i regeringens särskilda matematiksatsning inbjöd Myndigheten för skolutveckling i maj 2006 samtliga kommuner att anmäla lokala matematikutvecklare för deltagande i kompetensutvecklingsinsatser i matematik. Konferenser har anordnats av NCM på tidigare uppdrag från MSU och numera från Skolverket. Fram t o m våren 2011 har totalt 19 konferensdagar erbjudits de kommunala matematikutvecklarna. Konferenserna har varit både regionala tvådagarskonferenser och nationella endagskonferenser. Från och med hösten 2009 finns också platser för 30 fristående skolor. En förteckning över genomförda konferenser och respektive program finns här >> Förutom konferenserna finns även andra former av stöd till matematikutvecklarnas arbete, som litteratur och webb.

Dåvarande MSU tecknade dessutom överenskommelser med Regionala utvecklingscentra, RUC för stöd till regionala nätverk för matematikutvecklare. Bidrag kunde även sökas från MSU av kommuner med matematikutvecklare.

Många matematikutvecklare har ingått i de satsningar som genomförts med medel från Skolverket,
se Matematiksatsningen 2009-2011 >>