Nätverk

Här inbjuds alla matematikutvecklare att anmäla lokala nätverk i matematik inom skolor, mellan skolor, mellan olika skolfomer etc. På så sätt ges en bild och översikt av existerande nätverk som också kan underlätta kontakter mellan nätverk som har samma inriktning. Förteckningen kan kanske också inspirera till ytterligare nätverk i matematik. Nätverken samlas under respektive kommun.

Uppge
– kommun
– nätverkets namn
– deltagande skola/skolor och skolår
– syfte
– kontaktperson
och maila informationen till Lena Trygg.


Bollebygds kommun
Matematiknätverket i Bollebygds kommun är nystartat under våren 2008. (080521)
Läs mer >>


Göteborgs Stad, Bergsjön
I Göteborg har vi ett nätverk bestående av oss matematikutvecklare. I min stadsdel Bergsjön har vi ett lokalt nätverk med representanter från alla grundskolor i stadsdelen. Vi träffas 2 gånger per termin och tar upp gemensamma frågor som berör matematikundervisningen i våra skolor. Vi har bl a arbetat med kursplaner och nu senast var vi och tittade på en matematikverkstad i Hjällbo eftersom det finns ett stort intresse av att bygga upp matematikverkstäder i stadsdelen. Det här nätverket använder jag som matematikutvecklare för att sprida information om vad som händer i ämnet till de andra skolorna. Jag berättar vad som tagits upp på de konferenser som NCM anordnar för oss matematikutvecklare.

När det gäller förskolorna så finns ett annat nätverk som kallas språkutvecklingsenheten, de får information från mig via vår pedagogiska utvecklingsledare.
Kent Lindblad
Bergsjöskolan
Göteborg
0767698065


Göteborgs Stad, Södra skärgården
Nätverket har representanter från alla våra fem öar med skolor, både från förskola och skola t o m år 9. Asperö fsk–skola, Brännö fsk–skola, Donsö fsk–skola, Styrsö skola år 7–9, Kalvhagskolan år 0–6, Brattens fsk – Styrsö, Vrångö fsk–skola. (080812)
Kontaktperson: Lena Knutsson, lena.knutsson@gbgsd.se
Läs vision och projektplan >>


Matematikverkstadsbyggare i Göteborg
På initiativ av Annette Mitiche, matematikutvecklare i Lärjedalen, har skapandet av ett nätverk för matematikverkstadsbyggare i Göteborgs stadsdelar precis påbörjats. Hit kan alla lärare och skolor i Göteborg anmäla sig (se ovan). En förfrågan är också på väg från varje stadsdels matematikutvecklare.

Syftet med nätverket är, i första steget, att få till stånd samverkan och erfarenhetsutbyte i uppbyggnaden av matematikverkstäder eller motsvarande. I nästa steg kan innehållet vidgas till att mer allmänt omfatta ett laborativt arbetssätt i matematik.

Genom den namn- och skollista som växer fram här ges möjlighet att kontakta andra likasinnade runt om i staden för att t ex diskutera eller kanske göra studiebesök. Förhoppningen är också att deltagarna i nätverket kan initiera till träffar på varandras skolor.
Läs mer >>