Nätverk

Här inbjuds alla matematikutvecklare att anmäla lokala nätverk i matematik inom skolor, mellan skolor, mellan olika skolfomer etc. På så sätt ges en bild och översikt av existerande nätverk som också kan underlätta kontakter mellan nätverk som har samma inriktning. Förteckningen kan kanske också inspirera till ytterligare nätverk i matematik. Nätverken samlas under respektive kommun.

Uppge
– kommun
– nätverkets namn
– deltagande skola/skolor och skolår
– syfte
– kontaktperson
och maila informationen till Lena Trygg.Storumans kommun
(080520)
Nätverkets namn: Mattepiloter
Deltagande skolor: Förskolorna: Björken, Granen, Holken, Gungan, Villa Villekulla, Solbacken, Gunnarns förskola Skolorna: Skytteanska skolan F–5 och 6–9, Slussfors skola F–6, Parkskolan F–3, Centralskolan 4–6, Röbroskolan 7–9, Luspengymnasiet, Stensele skola F–6, Gunnarns skola F–6.

Syfte: Syftet med dessa träffar har varit att bygga upp en gemensam syn vad gäller relevant kunskapsinnehåll, kunskapskvaliteter och bedömning som ett led i att utveckla matematiken i kommunen. Dessutom ge mera liv till matematikdiskussionerna ute på enheterna. Samtalsguiden i matematik har använts som grund i diskussionerna. Även har syftet varit att sprida information från NCM och RUC träffar.

Kontaktperson: Tor Stenvall, tor.stenvall@storuman.se

Kommentar:
Som en del i min matematikutvecklartjänst har vi har haft ett nätverk under denna termin med en mattepilot från varje enhet från förskolan till gymnasiet. Där har vi använt oss av Samtalsguiden i matematik som vi i mattepilotgruppen först diskuterat vid våra träffar och sedan har de fått minnesanteckningar och frågeställningar som vi prioriterat. Dessa har mattepiloterna sedan tagit upp till diskussion på sina respektive enheter och därefter har vi delgett varandra vad enheterna diskuterat.