Konferensdokumentation

Konferensdokumentationen består av sammanställningar av anteckningar från dialogcaféer och gruppdiskussioner, samt presentationer och inspelningar av föreläsningar.

OBS! Flera föreläsningar är inspelade. För att titta på filmerna kan du behöva ha QuickTime installerat. Du kan – till både PC och Mac – ladda ned en gratisversion av QuickTime här >>
    Det går också att spela upp mov-filer i Windows Media Player version 10.

Konferensomgång 14
Introduktion för nytillkomna matematikutvecklare
Elisabeth Rystedt
Se ppt-presentation >>

Skolverkets erfarenheter av satsningen 2009–2011
Ia Envall
Se ppt-presentation >>

Mattelyftet 2012-2016
Emma Wimmerstedt
Skolverket: Utredning och förslag på en didaktisk fortbildning för alla matematiklärare
Delredovisning av regeringsuppdrag U2011/2229/G
Se Missiv >>
Se ppt-presentation >>

IKT i matematikundervisningen – utvärdering av Matematiksatsningen
Håkan Lennerstad
Se ppt-presentation >>
Åtta IKT-projekt för matematiken i skolan - empiri och analys
Läs rapport >>

Laborativ matematik, konkretiserande undervisning och matematikverkstäder – utvärdering av Matematiksatsningen Madeleine Löwing
Se ppt-presentation >>

Matematikundervisning i grundsärskolan – utvärdering av Matematiksatsningen 
Tina Hellblom-Thibblin
Se ppt-presentation >>

Matematikutvecklare – i siffror
Elisabeth Rystedt
Se ppt-presentation >>

Klassrumsbedömning i matematik – för elevers engagemang och lärande
Lisa Björklund Boistrup
Se ppt-presentation >>
Diskussionsfrågor >>
Se film >>

Konferensomgång 12
På jakt efter förmågor
Anette Jahnke
På jakt efter förmågor
Anette Jahnke
Se ppt-presentation >>
Se presentationen på film>>

På jakt efter förmågor – i undervisningen
Under en workshop på 2 timmar fördelade sig matematikutvecklare i olika grupper utifrån strävansmatrisen. I varje grupp valdes en aktivitet som först beskrevs och därefter granskades med avseende på förmågor. Gruppernas anteckningarna samlades in direkt efter workshopen, varav en del mailades in och andra lämnades in på handskrivna papper och är därför inscannade. Obs att deltagarna endast hade 2 h totalt till sitt förfogande och att de inte fått tillfälle till renskrivning eller bearbetning. Beskrivningarna av aktiviteterna och vilka förmågor som kommer till uttryck i dem, ska därför ses som ett första utkast.

Alla aktiviteterna ligger på ett och samma ställe och är grupperade efter rutorna i Strävansmatrisen. Ingen uppdelning har gjorts utifrån i vilken region som arbetet skett.

Arbetsbeskrivningen som användes under workshopen >>

Till aktiviteterna >>

Matematiksatsningen – Skolverkets roll och stödet från RUC
Anders Palm
Se presentation >>

RUC Mittuniversitetet
Anna-Karin Erbell

RUC Umeå
Margareta Wolf-Watz
Se presentation >>

Öppna jämförelser – Tema Matematik
Halmstads kommun: Malin Lindwall och Annalena Åberg
Se presentation >>
Läs redogörelse för matematikprojektet >>
Handout >>

Intensivundervisning i matematik
Görel Sterner
Se presentation >>

Bokprat
Berit Bergius
Se presentation >>

Sveriges MatematikLärarförening – SMaL
Tina Lundström och Margareta Löfstedt
Se presentation >>

Konferensomgång 11
Skolinspektionens kvalitetsgranskning
Ola Helenius
Se presentation >>

Nya kursplaner
Helena Karis och Anette Jahnke
Se Helenas presentation >>
Se Anettes presentation >>

Matematikutvecklarens uppdrag
Nytt stödmaterial
Louise Furness och Elisabeth Rystedt
Se presentation >>

Bilder från tre kommuner
Norrköping: Maria Asplund, Ann-Christine Johansson och Britt-Marie Lindgren
Se presentation >>

Örnsköldsvik: Anna Dahlin och Christina Bergström
Se presentation >>

Olofström: Mikael Gustafsson och Camilla Stridh
Se presentation >>

Matematiksatsningen 2011 – hur kan matematikutvecklaren bli en resurs?
Anders Palm
Se presentation >>

Rektor – som pedagogisk resurs
Anette Jahnke
Se presentation >>

Geometri och rumsuppfattning – med Känguruproblem
Karin Wallby och Susanne Gennow
Se presentation >>

Konferensomgång 10
Skolverkets utvecklingsinsatser
Heléne Ängmo och Anders Palm
Se Anders Palms presentation >>
Se Heléne Ängmos presentation >>

TIMSS 2007 och TIMSS Advanced 2008. Resultat och fördjupade analyser
Peter Nyström
Se presentation >>

IKT och det nya medialandskapet i matematikundervisningen
Per Jönsson och Thomas Lingefjärd
Se presentation >>

Laborativ matematikundervisning – Vad vet vi?
Elisabeth Rystedt
Se presentation >>
Till kunskapsöversikten Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? finns frågor som kan användas vid diskussion om innehållet.
Hämta pdf >>

Utveckla din bedömarkompetens – nytt stödmaterial för bedömning av matematikkunskaper i åk 1–6
Maria Nordlund och Marie Thisted
Se presentation >>

Satsning på matematikutvecklare och skolutveckling – rapport från en utvärdering
Anders Tengstrand
Se presentation >>

Konferensomgång 9
Pågående och planerade insatser och reformer
Anders Palm
Se presentation (315 Kb) >>

Exempel på ansökningar som beviljats medel från Skolverket
Umeå kommun, Charlotta Blomkvist
Se presentation (319 Kb) >>

Lycksele kommun, Erika Ottosson och Samuel Lundström
Se presentation (119 Kb) >>

Dyskalkyli – finns det?
Görel Sterner
Se presentation (430 Kb) >>

Matematiken – var finns den?
Ola Helenius
Se presentation (351 Kb) >>

Bedömning av kunskap och för lärande i matematik
· Vad kan vi lära av resultaten?
· PRIM-gruppen – som nationell resurs
Astrid Pettersson
Se presentation (263 Kb) >>

Erfarenheter från kvalitetsgranskning av undervisningen i matematik
Monica Gillenius, Per Ingvar de la Motte och Johan Häggström
Se presentation (646 Kb) >>

Information om forskning och utvecklingsarbete i matematikdidaktik i ett internationellt perspektiv
Johan Häggström
Se länklista >>

Konferensomgång 8
TIMSS 2007 – vad säger resultaten och hur kan vi vända den negativa trenden?
Camilla Thinsz Fjellström, Per-Olof Bentley och Johan Häggström
Se Camilla Thinsz Fjellströms presentation (1.57 Mb) >>
Se Per-Olof Bentleys presentation (560 Kb) >>
Se Johan Häggströms presentation (88 Kb) >>

Svårt att lära, lätt att undervisa. Hur utmanar vi synen på matematik?
Göran Emanuelsson
Se presentation (300 Kb) >>

Konferensomgång 7
Matematiken i det nya Skolverket
Johan Börjesson
Se presentation av Matematiken i det nya Skolverket (1.4 Mb) >>
Se presentation av Mål år 3 (940 Kb) >>

Matematik i fokus för inspektion
Alf Johansson
Se presentation (149 Kb) >>

Individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen
Johan Börjesson och Peter Fagerlund
Se presentation (701 Kb) >>

Elever med särskilda förmågor och fallenhet i matematik
Eva Petterson och Linda Mattsson
Eva Pettersons licentiatavhandling Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i en pedagogisk praktik kan laddas ner här >>

Matematikutveckling i Ovanåkers kommun
Solveig Landar och Agneta Persson
Se presentation (2.05 Mb) >>
Läs artikel i Nämnaren nr 2, 2008 (103 Kb) >>

Konferensomgång 6
Föreläsningar
Inledning
Elisabeth Rystedt
Skolblad för grundskolan
Skolbladen är en sammanställning av statistikuppgifter på skolnivå. Vissa uppgifter presenteras i form av grafer. Uppgifterna visas i Pdf-format vilket underlättar för utskrift. Just nu finns Skolbladen endast på grundskolenivå, men Skolverket arbetar med att ta fram dem även på gymnasienivå.
Läs mer >>
Hur går det för eleverna i årskurs 5 på de nationella proven?
Resultat från insamling av ämnesproven i engelska, matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 5, 2007. Finns endast som pdf.
Läs mer >>

Diamant i användning – ett hjälpmedel för läraren att följa elevers kunskapsutveckling
Madeleine Löwing och Marie Fredriksson
Läs mer om Diamant i följande pdf:er
Inledande text >>
Utvecklingsschema >>
Diagnos A >>
Diagnos G >>
Mer att läsa:
Diamant – en ppt-presentation på Biennalen (388 Kb) >>
Madeleine Löwings föreläsning för matematikutvecklare i Malmö under konferensomgång 2
Diamant: Nationella diagnoser i matematik >> (Scrolla en bit ner)
Diamantdiagnoser – en artikel i Nämnaren 3/2007 (pdf) >>

Handboken – undervisning, kartläggning och analys för att fördjupa elevers kunnande
Görel Sterner
Taluppfattning och allsidiga räknefärdigheter. Handbok för stöd och stimulans (907 Kb) >>

Erfarenhetsutbyte
Goda råd från matematikutvecklare till matematikutvecklare
Under konferensen ingick ett pass med rubriken Erfarenhetsutbyte. Utgångspunkt var ett antal frågeområden som varje matematikutvecklare själv valde mellan. De goda råd som lämnades in på blädderblocksark efter passet finns dokumenterade för respektive region.
Region Sundsvall, läs sammanställningen >>
En sammanfattning har också gjorts av alla goda råd som lämnades in vid samtliga regionala konferenser, läs sammanställningen >>

Konferensomgång 5
Föreläsningar
Webbmatte – ett stöd för undervisning på sex språk
Nada Ayoub, Fredrik Wall, Mats Westin
www.webbmatte.se >>

PISA och ROSE – vad kan vi lära av resultaten i matematik och naturvetenskap?
KG Karlsson, Magnus Oscarsson, Astrid Pettersson och Henrik Laurén
Astrid Petterssons presentation >>

Samverkan mellan skola och näringsliv – en framtidsfråga
Jan-Eric Sundgren och Nicholas Tengelin
Presentation (930 Kb) >>

Konferensomgång 4
Föreläsningar
Hur kan forskningen bidra till utveckling av matematikutbildningen?
Johan Lithner
Presentation (1,0 MB) >>

Utvärdering – hur får man reda på effekten av gjorda insatser?
Elisabeth Rystedt
Presentation (922 Kb) >>
Länkar:
BRUK >>
Att formulera och utvärdera mål>>
Pilotprojektet: Utvärdering och loggbok >>
Kvalitetsarbete i förskola och skola >>

Kartläggning av matematikundervisning – en nulägesbeskrivning,
matematikutvecklare ger ex från sin egen kommun

Marianne Ebbeståhl och Katarina R-Nilsson
Planeringsunderlag >>
Sammanställning >>
Rapport (898 Kb) >>

Aktuellt från MSU och Skolverket
Ia Envall, MSU
Presentation, MSU (335 Kb) >>

Konferensomgång 3
Små barns matematik – innehåll och modell för kompetensutveckling
Göran Emanuelsson, Lillemor Emanuelsson och Görel Sterner
I Görels presentation har foton med barn tagits bort.
Görels presentation (143 Kb) >>
Görans och Lillemors presentationer (1,65 Mb) >>

Matematikbiennalen 2008
Kerstin Larsson
Presentation (129 Kb) >>

Konferensomgång 2
Föreläsningar

Vilken är din vision? Prov, betyg och bedömning
Torulf Palm
Presentation (3.16 Mb) >>
Se föreläsningen [ minuter] >>

Aktuellt från Myndigheten för skolutveckling
Ia Envall
Presentation (1.37 Mb) >>

Konferensomgång 1
Dialogcafé
Dialogcaféerna under den första konferensomgången erbjöd följande frågor till diskussion:

  • Vad är viktigast att utveckla i min kommuns/skolas matematikundervisning?
  • Vilket stöd behövs?

Läs anteckningarna >>

Efter att alla konferenser i omgång 1 genomförts, har NCM gjort en sammanställning av anteckningarna från samtliga dialogcaféer.
Läs sammanställningen >>

Gruppdiskussioner
Gruppdiskussionerna under den första konferensomgången fördes kring följande frågor:

  • Vad gör vi när vi kommer hem?
  • Inför nästa konferens?
  • På lite längre sikt?

Läs anteckningarna >>

Precis som med dialogcaféerna ovan, har en sammanfattning av samtliga gruppdiskussioner gjorts.
Läs sammanställningen >>

Föreläsningar
Matematik som ämne för utbildning
Göran Emanuelsson
Se föreläsningen [56 minuter] >>

Om läroböckers roll i matematikundervisningen
Monica Johansson
Se föreläsningen [37 minuter] >>
Läs intervju med Monica Johansson på Skolporten här >>
Där finns även länk till Monicas avhandling Teaching mathematics with textbooks: a classroom and curricular perspective