Omg 4, ht 2007

Myndigheten för Skolutveckling. Att granska och förbättra kvalitet. Studiehandledning. Stockholm: Fritzes.
Ladda ner >>
Låna >>
Köpa >>

NCM, Nämnaren. (2007: 3). Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Universitet.
Nämnaren, nr 3, 2007 >>
Prenumerera >>

Skolverket. (2000). Att samla in och bearbeta data – Verktyg för utvärdering. Stockholm: Liber Distribution.
Ladda ner >>
Köpa >>
Låna >>

Skolverket. (2006). Allmänna råd och kommentarer för kvalitetsredovisning. Stockholm: Liber Distribution.
Ladda ner >>
Köpa >>

Sveriges kommuner och landsting. (2007). Öppna jämförelser — Grundskola 2007.
Ladda ner >>
Köpa >>