Så här gör vi i …

Observera att listan är ordnad i bokstavsordning. Inom parentes uppges datum för publicering.

Angered, Göteborg
På Angeredsgymnasiet i Göteborg upptäcker eleverna matematiken genom att programmera spel och webbapplikationer. Hela spelvärlden utspelar sig i ett koordinatsystem och allt som sker modelleras med matematik och logik. I processen att utveckla spel och andra webbapplikationer tränar eleverna de flesta av de begrepp som beskrivs i kursplanerna för matematik A och B. (091023)
Läs broschyr >>
Läs mer >>

Borgholm
År 2000 började matematiklärare från alla olika stadier att träffats några timmar ett par eftermiddagar varje termin. Först var det ganska mycket "allmänt prat" om matematik, senare ledde det till ett matematiknätverk som bestämde sig för att jobba med "röda tråden". Arbetet har bland annat lett till en matematikmatris och en exempelsamling. Båda dokumenten finns utlagda på kommunens webbplats. (070308)
Läs mer >>

Botkyrka
Sedan våren 2004 finns två matematikutvecklare i Botkyrka kommun. I början var satsningen riktad till lärarna för de yngre eleverna, men efter hand har målgrupperna utökats. För närvarande pågår arbete med att bygga matematikverkstäder och IUP-frågor, vilka ska genomsyra läsåret. (061201)
Läs mer >>
Presentation (69 Kb) >>

Eskilstuna
Med lust för Matematik! – av allt och för alla! är arbetsnamnet på den matematiksatsning som genomförs i Eskilstuna och planeras pågå som projekt åren 2007–2009. Satsningen kommer att kontinuerligt utvärderas i verksamheten genom tre huvudspår: 1. Via styrgruppens funktion. 2. Forskningsanknytning genom arbeten på B-, C- och D-nivå. 3. Kompletterande utvärderingsinstrument som redan finns och utprovats.(070327)
Läs mer >>
Se tidsplan >>
Eskilstunas webbplats >>

Eslöv
Läsåret 07/08 har ca 130 personer deltagit i kompetensutveckling utöver gemensamma studiedagar. Kompetensutvecklingen har skett i samarbete med Malmö Högskola och Växjö universitet och har till större del varit inriktad mot förskolan och grundskolans tidigare år. I maj 2008 genomfördes en enkätundersökning för att följa upp satsningen på kompetensutveckling. Resultatet av denna undersökning redovisas i en rapport. (091029)
Läs mer >>

I den broschyr som delades ut på Skolforum 2009 beskrivs Matematiklyftet, som är Eslövs kommuns satsning för att stärka barns och elevers lust och lärande i matematik och på så sätt nå en ökad måluppfyllelse i förskola och grundskola. (091029)
Läs broschyr >>
–––
Angelina Briggner, som är matematikutvecklare i Eslöv, presenterade sin kommuns satsning Matematiklyftet i Eslöv på två regionala konferenser under hösten 2007. I dokumentationen nedan finns en övergripande beskrivning av projektet med ett specifikt fokus på nulägesbeskrivning av lärares utbildning och behov av kompetensutveckling. (071013)
Presentation (570 Kb) >>
Läs handlingsplan >>
Se enkät >>
Se mall för inventering >>
Se sammanställning av inventering >>
Läs kompetensutvecklingsplan >>

Falkenberg
I Falkenberg har man valt att skynda långsamt. Fyra rektorer började läsa artiklar i Nämnaren på en del träffar och ett intresse för matematik väcktes. I presentationen beskrivs hur utvecklingsarbetet organiserats och genomförts i förskolan, för F–5 och 6–9 med bland annat Öppet hus och Utomhusmatematik. Ett genomgående tema har också varit: Våga lämna läroboken! Avslutningsvis finns tre nyckelbegrepp uttryckta på norska: GJORT, LÄRT, LURT (070208)
Läs mer >>

Halmstad
Matematikutveckling - redogörelse för perioden 2009-2011
Sedan 2005 bedrivs matematikutvecklingsarbetet ”Slå ett slag för matematiken” inom BUF. Processen är ett långsiktigt arbete, som syftar till att stärka lärares kompetens i matematikdidaktik, ämnesutveckling, analys av elevers kunskapsprogression samt bedömning i ämnet, för att höja måluppfyllelsen i kommunen. Processen pågår i ett 1–16-årsperspektiv där lärare, via olika forum och arbetssätt, fördjupar sig i kunskapssyn, kärnuppdraget och den pedagogiska praktiken med fokus på matematik. Utifrån identifierade behov i t ex uppföljningsuppdraget och kvalitetsredovisningar har under åren flertalet matematikutvecklingsprojekt drivits och många pågår. I denna sammanställning beskrivs de projekt och processer som pågår under perioden 2009-2011.
Läs redogörelse för matematikprojektet >>

Lärkonferens – Vi lär av varandra och tillsammans är titeln på den konferens som anordnades av Barn- och Ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun 27–28 okt 2008. Syftet är att visa goda, konkreta exempel på innehåll och arbetsprocesser i förskolans och skolans vardag. Alla är relaterade till Kommunfullmäktiges övergripande och konkretiserade mål samt BUN:s prioriterade målområden. (081119)
Läs programmet >>

Haninge och Karlskoga
Karlskoga har, som Haninge, kämpat med dålig måluppfyllelse och låga meritvärden. Nu har en grupp politiker och tänstemän, däribland två matematikutvecklare, från Karlskoga besökt Haninge och deras matematikutvecklare för att ta del av kommuens utvecklingsarbete och erfarenheter. (090527)
Läs mer >>

Huddinge
Huddinge arbetar aktivt för en ökad måluppfyllelse i ämnet matematik. I kommunens 26 kommunala grundskolor och förskolor sker det bland annat i projektet ”Språket i matematiken – SPIM”. SPIM syftar till att höja kompetensen hos lärare inom ämnet matematik och inom ämnets didaktik. SPIM beskrivs i den broschyr som delades ut på Skolforum 2009. (091103)
Läs broschyr >>

Hylte
Peter Henningsson, matematikutvecklare i Hylte kommun ska tillsammans med förskollärare utveckla arbetet med matematiken i förskolan. Nyligen anordnade Örnaskolan den första matteträffen.
– Det här är startskottet. Vi ska jobba med matematik på ett mer medvetet och lekfullt sätt, inte bara läsa i en bok. Barnen ska få leka och ha en dialog med varandra, menar Peter Henningsson. (090529)
I samband med projektet har Peter skapat en hemsida dit man kommer via kommunens hemsida. Där kan lärare och elever få inspiration till bättre undervisning, se www.hylte.se/matematikutveckling >>
Läs mer >>

Karlstad
Matematikutvecklaren i Karlstad ger exempel på pågående matematikprojekt i kommunen:
Matematik utan gränser ger möjlighet för elever i år 9 att läsa fördjupad matematik med inriktning mot gymnasiets MaA.
Elevers lärande i matematik syftar till att öka förståelsen för elevers matematikutveckling från förskoleklass/förskola till gymnasieskola.
Matematikverkstäder. Studiecirkel för pedagoger/skolor som är intresserade av att bygga matematikverkstäder.
Manet (MAth NETwork). Ett mejl-nätverk, för att sprida information och goda idéer, fråga om tips, stöd mm i kommunens skolor/förskolor.
Läs mer >>

Läsåret 00/01 startade projektet Hur lär ungdomar? Samverkan grundskola – gymnasieskola inom Karlstads gymnasieregion. Projektet omfattade fem kommuner med femton skolor med elever i år 7–9 och fem gymnasieskolor med olika profil och kultur. En viktig lärdom är att nätverk är ett bra sätt att få kontakt med skolor när information ska ut eller när man behöver skolornas synpunkter på något. Även kontakten mellan skolorna underlättas eftersom man känner någon på de andra skolorna. (061128)
Läs mer >>

Katarina/Sofia, Stockholm
I stadsdelarna Katarina och Sofia kretsar stora delar av kompetensutvecklingen kring betyg och bedömning. Arbetet genomförs i samtliga skolämnen och här beskrivs matematikämnet specifikt genom bl a ett röda tråden-arbete med nätverk och diskussioner på egna skolan, en studiedagsvecka och föräldrakvällar. (070222)
Läs mer >>

Kista, Stockholm
Enklast skulle man kunna beskriva satsningen i Kista som att "vi har gjort MATEMATIK av allt" eller "så fort vi haft chansen att fokusera på matematik så har vi gjort det". Satsningen på matematik startade våren 2003 utifrån resultatet från en utvärdering kring den pedagogiska integrationen mellan förskoleklass-skola-skolbarnomsorg inom Kista stadsdelsförvaltning. (061201)
Läs mer >>
Presentation (729 Kb) >>

Kungälv
I Kungälvs kommun har beslut fattas om en satsning på barns och elevers matematikutveckling från förskola till årskurs 9. Satsningen går under namnet Kungälvsmodellen och startade ht-08. Syftet med satsningen är att alla elever skall nå minst godkänt i matematik vid avslutad grundskola. Modellen kan beskrivas i två delar: Barns och eleverns matematikutveckling samt uppföljning av barns och elevers matematikfärdigheter. Utifrån skolornas lägesbeskrivningar och behov har olika insatser genomförst under perioden. De olika projketen beskrivs i sammanställningen. (120113)
Läs mer >>

Lidköping
I Lidköping påbörjades redan år 2000 en satsning på att skapa en lokal arbetsplan i matematik som skulle gälla för ettåringar till och med A-kurselever på gymnasiet. Bengt Edvinsson har varit projektledare och han beskriver varför arbetet startade, hur det sedan växte fram och var det befinner sig idag. Avslutningsvis ger han även några goda råd utifrån de erfarenheter som gjorts i Lidköping. (070208)
Läs mer >>
    Lidköping var en av de kommuner som medverkade på Skolforum med en utställning om sitt utvecklingsarbete inom matematikundervisningen. I anslutning till posterpresentationen delades ett informationsblad ut till besökare, där bl a matematikutvecklarens uppdrag beskrivs. (080118)
Informationsblad sid 1 >>
Informationsblad sid 2 >>

Luleå
Mot en bakgrund i nationella och internationella rapporter samt Matematikdelegationens betänkande fattade Barn- och utbildningsnämnden i Luleå ett beslut att matematik var en viktig indikator i Verksamhetsplanen 2005-2007. Detta har bland annat lett till satsningen Lyfta matematiken – från förskola till gymnasium som sker i samarbete mellan kommunen och Luleå tekniska universitet. (061212)
Läs mer >>

Lund
Slutrapport från matematikutvecklarprojekt. (110617)
Läs mer >>

Lärjedalen, Göteborg
På Bergsgårdsskolan i Hjällbo startade tre lärare våren 2006 matematikcafé för två klasser för att bygga broar mellan hem och skola. Vi ville skapa lust och självförtroende hos barn och föräldrar för matematik. Vi ville också visa med vad och varför vi arbetar som vi gör. Cafékvällen blev lyckad och vi bestämde oss för att fortsätta med fler kvällar. Du kan läsa om våra första trevande steg på den resan som vi ännu inte vet vart den går. (070227)
Läs mer >>

Mölndal
I den broschyr som Mölndals matematikutvecklare hade med på Skolforum 2009 beskrivs utvecklingsarbetet i den egna kommunen. Exempel på utvecklingsarbeten är Matematik för de första skolåren – En utbildning för pedagoger F-3, Almåsskolans matematiksatsning, Matematik i verkligheten samt Barn gillar matematik. (091103)
Läs broschyr >>

Norrmalm, Stockholm
Under de senaste åren har en stor satsning skett i Stockholm på kompetensutveckling i matematik, samtidigt är de cirka hundra grundskolorna i en förändringsprocess. I stadsdelen Norrmalm har det pågått utvecklingsarbete både på enskilda skolor och i stadsdelen. Ett sätt att utveckla matematik är att bilda nätverk med olika innehåll. Handledning av lärare har använts som en annan metod för att utveckla metoder i matematik. Samarbete, inspiration och kunskap är ledord i arbetet. (070222)
Läs mer >>
Presentation (438 Kb) >>

Olofström
Våren 2003 påbörjades planering av en matematiksatsning i Olofström som kom att få följande innehåll: en föreläsningsserie, fortbildning för matteledare, 5-poängsutbildning för lärare som undervisar i tidigare skolår och föräldrautbildning. Ett par delar av satsningen är genomförd och avslutat medan andra fortsätter. (070111)
Läs mer om planering >>
Läs mer om utvärdering >>
Presentation (881 Kb) >>

Oskarshamn
Förvaltningens rektorsgrupp såg ett behov av att utveckla matematikämnet redan innan PISA och TIMSS kom med sina larmrapporter. En projektgrupp med representanter från förskola till gymnasiet tillsattes. Projektet skulle arbeta i ett 0–19-årsperspektiv med uppgift att skapa en röd tråd från förskola till gymnasium. (070111)
Läs mer >>
Presentation (860 Kb) >>

Skellefteå I
Lesson study ger möjlighet för lärare att utveckla sin undervisning genom att lära av varandra. Erfarenhet och kompetens i gruppen tas tillvara och en koppling mellan skola och forskning möjliggörs. I Skellefteå pågår en process där inspiration hämtats från de ursprungligen japanska idéerna om kompetensutveckling genom Lesson study. (061212)
Broschyr >>
Utveckla undervisning tillsammans (Nämnarenartikel) >>
Att lära av varandra (Nämnarenartikel) >>
Presentation (352 Kb) >>
Förslag till arbetsgång för lesson study >>
Skellefteå II
Lesson study som beskrevs under konferensomgång 1 är en del i det matematikutvecklingsarbete som pågår i Skellefteå. I denna presentation beskrivs hela arbetet med bland annat bakgrund och genomförande från förskolan till delar av gymnasiet. Nämnarenkonsulenter har varit, och är, en viktig del i arbetet. (070228)
Läs mer >>
Presentation (482 Kb) >>

Skinnskatteberg
Läs mer >>

Skärholmen
se Sara Ramsfeldts föreläsning >>

Skövde kommun
Matematikutvecklartjänsten i Skövde kommun är förlagd till Skövdes eget science center Balthazar. Balthazar arbetar för att öka intresset för teknik, naturvetenskap och matematik genom att erbjuda undervisningsupplägg som bygger på en mångfald av uttrycksformer och inspirerande lärmiljöer. Vad gäller matematik har barnskolan och åk 1-3 prioriterats under 2009 eftersom arbetet sker inom ramen för Skolverkets läsa, skriva, räkna-satsning. (091021)
Läs mer >>

Sollentuna
Matematiklärarna Kicki Thorell och Sara Carlsson har 20 % av sin arbetstid avsatt för uppdraget som matematikutvecklare i kommunen. De har bl a presenterat sitt arbete för ledamöterna i barn- och ungdomsnämnden, ordnat studiecirklar och arrangerar nätverksträffar för matematiklärare i Sollentuna. Läs en artikel om deras arbete i tidningen Sollentunasvepet som ligger utlagd på Sollentuna kommuns intranät. (080218)
Läs pdf >>

Sotenäs
Matematikutvecklare Agnetha Hellgren har gjort en sammanställning över vad hon genomfört i sin kommun under läsåret 2008/2009. Hon har bl a besökt varje skolenhet i både klasser och personalum, haft en "intresseväckarkväll" med förskolans personal och fortbildning för förskoleklassens personal. En stor och viktig del av hennes uppdrag har varit en studiecirkel som hon specialdesignat med anledning av nya mål för år 3 samt den den statliga läsa-skriva-räkna-satsningen. (090518)
Läs mer >>

Surahammar
I Surahammar bedrivs matematikutveckling bland annat genom matematikcaféer, nätverk, studiedagar och förskoleprojekt. (081110)
Läs mer >>

Svedala
Forskningsprojeket Gränsöverskridande matematik, GÖMU, och nätverket Från kust till kust är två matematiksatsningar som pågår i Svedala. (070302)
Läs mer >>

Tomelilla
Vi såg behovet av och hörsammade Baylans uppmaning om att det ska finns matematikutvecklare i alla kommuner. När vi varit en vecka vid Söre Ål skola i Lillehammer i Norge hade vi samlat tillräckligt med argument för att uppvakta rektor och arbetslagsledare inom F–6. Sedan hösten 2006 finns det i Tomelilla kommun två matematikutvecklare med 10 % vardera. (070308)
Läs mer >>
Besök webbplats >>

Tranås
Läsåret 2004–2005 inrättades en utvecklingstjänst i matematik på 40 % för att stimulera matematikutvecklingen på skolorna i Tranås. I följande dokument ges en projektbeskrivning samt redovisning av utvärdering. (101025)
Läs mer >>
Uppdaterade rapporter 110613:
Rapport till bu-nämnden
Läs mer >>
Tre frågor
Läs mer >>

Umeå
En långsiktig satsning i Umeå pågår för att utveckla pedagogiken i matematik och barn och elevers kunskap i ämnet. Satsningen pågår från 2008 till 2012 och kallas prioritet matematik i Umeå, PriMa Umeå. På Berghemsskolan har pedagogerna valt att utveckla kommunikationen kring matematik i och utanför klassrummet. (090924)
Läs mer >>

Varberg
Anna Magnusson och Christina Terner arbetar vardera på 20 % som matematikutvecklare sedan läsåret 07/08. För att bedriva utvecklingsarbete inom matematik i syfte att stötta pedagogernas kompetensutveckling och öka lusten för matematik hos eleverna har olika projekt genomförts i kommunen. I den broschyr som delades ut på Skolforum 2009 beskrivs projekten och planer inför framtiden. (091105)
Läs broschyr >>

Vilhelmina
MatteUs är ett utvecklingsschema i matematik från förskola till år 9. Rapporten är ett examensarbete inom Matematikdidaktisk verksamhetsutveckling på 10 p vid Umeå universitet. Författarna poängterar att MatteUs inte får uppfattas som ett avprickningsschema, utan att det bästa med deras utvecklingsarbete har varit processen och diskussioner i kollegiet. Ambitionen är att hålla diskussionerna vid liv och att dokumentet håller sig levande.
    Vilhelmina kommun har också under konferensomgång 4 presenterat hur de arbetat med en nulägesbeskrivning av hur lärarna ser på sin egen undervisning och vad de skulle vilja utveckla inom matematikundervisningen. (071025)
Rapport (898 Kb) >>
Planeringsunderlag >>
Sammanställning >>

Vänersborg
I Vänersborgs kommun pågår sedan våren 2002 ett brett och långsiktigt utvecklingsarbete för att stödja elevers kunskapsutveckling i matematik. Satsningen, som har namnet BeMa, omfattar alla lärare från förskoleklass till år 9 och består av tre parallellt löpande delar: att synliggöra hur barn och ungdomar utvecklas matematiskt, didaktiska diskussioner och diskussioner kring bedömning av elevers matematikkunskaper.
    Syftet med satsningen är bland annat att få en ökad måluppfyllelse samt hjälpa elever att ta ett större ansvar för sin egen utveckling och kunskapsinhämtning. (070208)
    BeMa = Bedömningsunderlag i Matematik
Läs mer >>

Västerås
En nulägesrapport i matematik kom 21 mars 2011.
Läs mer >>

Matematikutvecklarna och mattementorerna i Västerås ger ut ett nyhetsbrev minst två gånger per år. (110201)
Läs nyhetsbrev feb 2010 >>
Läs nyhetsbrev jun 2010 >>
Läs nyhetsbrev sep 2010 >>
Läs nyhetsbrev dec 2010 >>
Läs nyhetsbrev dec2 2010 >>
---
Med start under hösten 2009 har tio matematikmentorer, på 20% vardera, utsetts för att tillsammans med matematikutvecklaren Helena Lilja bilda ett matteteam. Det främsta syftet är förstås att förbättra och förstärka undervisningen i matematik, något som är mycket angeläget. Matematikmentorerna arbetar i första hand på egna skolan och därefter på skolor inom respektive område. I den broschyr som delades ut på Skolforum 2009 beskrivs arbetet kortfattat. (091103)
Läs broschyr >>
---
Vi lyfter matematiken är namnet på en satsning som varit igång några år i Västerås. Kompetensutvecklingsinsatser har gjorts eller planeras i form av bland annat resursgruppsutbildning, utematte, matematikverkstad, familjematematik, distanskurs i problemlösning och en hel del annat. Allt detta presenteras i en folder, vilken avslutas med goda råd från Västerås matematikutvecklare. (061128)
Läs mer >>
En utvärdering av resursgruppsutbildningen har genomförts. (070514)
Läs mer >>
---
Att lära in matte ute. Leder kompetensutveckling i matematik till ett förändrat arbetssätt? En undersökning vid två skolor. Examensarbete på Lärarprogrammet vid Uppsala universitet. (070528)
Läs mer >>

Ystad
I Ystad har 28 pedagoger som arbetar med elever i åldrarna 5–8 år träffats i studiecirkelform. Vi satsar på "röda tråden", mjuka övergångar mellan förskola–fsk.klass–skola och en samsyn kring eleverna. Alla har läst Matematikverkstadsboken (Lena Trygg & Elisabeth Rystedt). Vid sju träffar, en gång/månad har vi diskuterat kring uppbyggnad av verkstäder, laborativa material och leksaker, styrdokument och dokumentation. Åtta nya fina matteverkstäder i förskola, fsk-klass och skola är under uppbyggnad! Deltagarna kommer fortsätta träffas två gånger/termin i verkstäderna för att utbyta erfarenheter. Under våren -09 kommer fler pedagoger ges möjlighet till utbildning.